společnosti Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(stav: únor 2012)

Následující podmínky užívání stanoví rámcové právní podmínky mezi společností Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Německo (dále jen „Dornbracht“) a příslušným uživatelem (dále „uživatel“). Používání internetových stránek nabízených společností Dornbracht na adrese www.dornbracht.com (dále jen „internetová stránka“) je přípustné výhradně na základě těchto podmínek užívání. Všeobecné podmínky užívání mohou být v jednotlivých případech doplněny, pozměněny nebo nahrazeny dalšími podmínkami, např. pro nákup produktů.

Pod bodem I. jsou uvedeny podmínky v souvislosti s všeobecným používáním našich internetových stránek. Bod II. upravuje zvláštní podmínky užívání pro registrované zákazníky.

Vyhrazujeme si právo obsah těchto Všeobecných podmínek užívání čas od času přizpůsobit a prosíme vás tedy, abyste si podmínky užívání při své další návštěvě internetových stránek znovu přečetli a změny vzali na vědomí.

I. Všeobecné podmínky užívání pro návštěvníky internetové stránky

1. Autorská práva

Společnost Dornbracht si ponechává veškerá práva k internetovým stránkám, k zákaznickým portálům, které jsou zde dány k dispozici, k veškerým obsahům (např. texty, loga, obrázky, grafiky, zvuky, animace a videa) a ke konfiguraci a struktuře internetové stránky jako takové. To platí také pro všechny obsahy, které jsou poskytnuty ke stažení. Internetové stránky včetně jejich charakteristik konfigurace a obsahů podléhají ochraně autorským právem a jinými ochrannými právy. Obsah internetových stránek jako např. texty, loga, obrázky a grafiky, nesmí být zpracováván nebo používán ke komerčním účelům. Zejména není povoleno tyto kopírovat, šířit, dát je k dispozici v on-line nabídkách obchodních klientů, měnit je nebo zpřístupňovat jiným způsobem třetím osobám.

2. Značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou značky a názvy výrobků Dornbracht na internetové stránce chráněny známkovým právem. To platí zejména pro názvy značek Dornbracht, logo Dornbracht a pro naše názvy produktů. Chybějící označení log a názvů jako ochranné známky neznamená, že tyto nejsou chráněny známkovým právem. Nepovolené použití těchto známek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a je porušením známkových práv nebo jiných ochranných práv.

3. Ručení

3.1. Společnost Dornbracht sestavila informace, které jsou uvedené na této internetové stránce, podle nejlepšího vědomí a svědomí a s profesionální péčí. Snažíme se tuto nabídku informací stále rozšiřovat a aktualizovat. Nepřebíráme ale žádnou záruku, ani výslovně, ani mlčky, za úplnost nebo správnost informací na této internetové stránce. Zejména byste měli mít na vědomí, že tyto informace již nemusejí být aktuální. Pokud potřebujete zvláštní rady nebo pokyny ohledně našich výrobků nebo služeb, obraťte se přímo na nás.
3.2. Prohlašujete, že souhlasíte s tím, že na tuto internetovou stránku a k jejím obsahům přistupujete na vlastní riziko. Za škody, které vzniknou jednáním učiněným na základě obsahu internetové stránky, ručí společnost Dornbracht pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti svých zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných pomocníků při plnění. Výše uvedené ustanovení neplatí při porušení povinností, které jsou podstatné pro dosažení účelu smlouvy. Pokud není ručení vyloučeno, ručí společnost Dornbracht jen do té míry, do jaké byly škody předvídatelné. Naše ručení je v těchto případech omezeno výší 1.000,- eur pro škodní případ.
3.3. Společnost Dornbracht neručí ani za bezpečnost této internetové stránky, ani za to, že funkce poskytnuté na této internetové stránce budou pracovat bez poruch a chyb, že budou chyby odstraněny či za to, že tato internetová stránka neobsahuje žádné viry nebo jiné škodlivé prvky.
3.4. Veškeré obsahy, informace a odkazy budou poskytovány v předložené formě. Ani společnost Dornbracht, ani její orgány, pomocníci při plnění nebo činnosti neručí za přímé, nepřímé, vedlejší nebo následné škody, popř. za jiné škody (včetně, ale nejen za finanční ztráty, ztráty dat, pokles zisku, ztrátu zakázek, přerušení obchodní činnosti apod.), které vyplývají z použití nebo nemožnosti použít tuto internetovou stránku, její obsahy, informace nebo pokyny.
3.5. Společnost Dornbracht neručí za vady hardwaru a softwaru, které vzniknou v souvislosti s přístupem na tuto internetovou stránku nebo jejím používáním, popř. s přijetím, změnou nebo poskytnutými informacemi. Výše uvedené vyloučení ručení neplatí v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Také orgány, pomocníci při plnění a činnosti společnosti Dornbracht ručí za náhradu škody pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Nároky na úhradu škody jsou omezeny na typické předvídatelné škody.

4. Odškodnění

Tímto souhlasíte s tím, že společnost Dornbracht a s ní spojené podniky, její vedoucí pracovníky, ředitele, vlastníky, zmocněnce, zbavujete veškerých pohledávek a nákladů, zejména přiměřených nákladů na advokáta, které vzniknou vámi způsobeným porušením podmínek užívání nebo práv jiné osoby nebo právnické osoby. Podpoříte, pokud se to od vás dá rozumně očekávat, obranu proti takovým nárokům. Společnost Dornbracht si vyhrazuje právo převzít na vlastní náklady exkluzivní obhajobu a kontrolu nad všemi záležitostmi, které jsou předmětem odškodnění z vaší strany.

5. Vyloučení odpovědnosti za externí linky / internetové stránky třetích osob

Tato internetová stránka obsahuje externí linky a odkazy na internetové stránky, které neprovozuje společnost Dornbracht. Takové externí linky jsou poskytovány pouze z důvodů optimálního používání. Za obsah nalinkovaných stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé. Společnost Dornbracht nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek a neručí za škody nebo porušení, které vzniknou z jakéhokoli používání takových obsahů. Na počátku prolinkování společnost Dornbracht příslušné webové stránky prověřila z hlediska zjevného porušení práva. Pokud bychom se v budoucnu dozvěděli o protiprávním obsahu nebo porušení práva na prolinkovaných stránkách, bude prolinkování okamžitě zrušeno. Pokud se dozvíte o protiprávním obsahu na prolinkovaných webových stránkách, prosíme o sdělení.

6. Objednávka materiálů

Společnost Dornbracht nabízí uživatelům možnost objednat si brožury, tiskové mapy apod. (dále „materiály“). Obchodní klienti tyto obdrží, aby je mohli předávat také svým konečným zákazníkům za účelem podpory prodeje výrobků Dornbracht. Počet objednaných výtisků může společnost Dornbracht omezit. Právní nárok na obdržení materiálů uživatel nemá. Společnost Dornbracht nepřebírá žádné ručení za dostupnost materiálů, popř. možnost materiály stáhnout.

7. Bezúplatnost užívání

Většina služeb je poskytována bezplatně. Pokud by společnost Dornbracht požadovala úhradu za jednotlivé služby, musíte souhlasit buď s dodatečnými podmínkami užívání nebo s dalšími ustanoveními. Z nich zjistíte mimo jiné informace o úhradách, dodávce a vrácení.

8. Ochrana dat

Společnost Dornbracht při získávání, užívání a zpracování osobních údajů uživatele internetové stránky dodržuje ustanovení zákona o ochraně dat. Ustanovení o ochraně dat společnosti Dornbracht si můžete stáhnout za pomoci následujícího odkazu: http://www.dornbracht.com/cs-CZ/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Ostatní

9.1. Pro tyto Všeobecné podmínky užívání a právní vztah mezi uživatelem a společností Dornbracht se použije výhradně německé právo. Příslušným soudem pro spory vzniklé mezi stranami z tohoto právního vztahu je Iserlohn, pokud je uživatel obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku. Jinak platí příslušnost soudu podle zákona.
9.2. Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení neúčinnými nebo neproveditelnými, účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena.
9.3. Do těchto Všeobecných podmínek užívání můžete kdykoli nahlédnout na našich internetových stránkách pod „Podmínky užívání“. Kromě toho si tento dokument můžete vytisknout nebo uložit tak, že použijete obvyklé funkce svého internetového prohlížeče. Alternativně si můžete dokument také stáhnout a uložit ve formátu PDF tak, že kliknete zde. K otevření souboru PDF potřebujete bezplatný program Adobe Reader (na www.adobe.de) nebo srovnatelné programy, které tento formát PDF ovládají.

II. Zvláštní podmínky užívání pro registrované zákazníky

K užívání některých služeb potřebujete zákaznický účet, což předpokládá registraci na naší internetové stránce. . Pro naše profesionální partnery z oblasti obchodu, řemesel a architektury (dále jen: „obchodní klienti“) jsme za tímto účelem vytvořili zvláštní stránky (dále jen „Dornbracht-Professional“), k nimž získáte přístup po schválení společností Dornbracht. Následující ujednání o užívání upravují rámcové právní podmínky pro používání těchto stránek.

1. Uzavření smlouvy / obsah smlouvy

1.1. Odesláním přihlašovacího formuláře podáváte jako uživatel (dále „zákazník“) právně závaznou nabídku na uzavření následující dohody o užívání. Odesláním vašich přístupových údajů společnost Dornbracht vaši nabídku na uzavření smlouvy přijímá. Získáte tak přístup k Dornbracht-Professional.
1.2. Jako osobní kontaktní osoba obchodního klienta prohlašujete, že jste jménem vámi zastupovaného obchodního klienta zmocněni uzavřít se společností Dornbracht tuto dohodu o užívání.
1.3 Konkrétní služby, které vám společnost Dornbracht nabízí v rámci Dornbracht-Professional, zjistíte na příslušných internetových stránkách. Pokud máte dotazy k našim službám, jsou vám k dispozici naši lokální partneři, kteří jsou uvedeni v zápatí pod heslem kontakty. Alternativně můžete také zaslat e-mail na adresu info@dornbracht.de, který bude poté předán příslušnému lokálnímu partnerovi, a ten na něj odpoví.

2. Autorská práva

Dornbracht-Professional slouží výhradně pro informování obchodních klientů. Veškeré obsahy, zejména všechny obrázky, texty a grafiky, smějí být pro obchodní účely obchodními klienty zpracovávány nebo používány pouze tehdy, pokud k tomu společnost Dornbracht dala předem svůj písemný souhlas. Jedině objednané a obdržené materiály, jako např. tištěné katalogy nebo brožury, smějí být předány zákazníkovi obchodního klienta za účelem podpory prodeje, a to jako nezměněný originál.

3. Bezúplatnost užívání / dostupnost

3.1. Užívání Dornbracht-Professional je pro zákazníka bezplatné. Poskytnutí a úhrada nákladů na internetové připojení, potřebné pro užívání portálu Dornbracht-Professional, nepatří do služeb společnosti Dornbracht. Zákazník hradí náklady na internetové připojení a příslušné časy na stahování sám.
3.2. Společnost Dornbracht nepřebírá žádné ručení nebo jinou záruku za dostupnost portálu Dornbracht-Professional. Zejména společnost Dornbracht nepřebírá žádnou záruku v případě poruch, přerušení nebo jiného dočasného či trvalého výpadku portálu Dornbracht-Professional.

4. Mlčenlivost

Potvrzujete, že jste odpovědní za dodržování mlčenlivosti o přístupových údajích na portál Dornbracht-Professional. Vůči společnosti Dornbracht jste odpovědní za veškeré činnosti, které probíhají přes váš účet. Pokud zjistíte, že vaše přístupové údaje byly použity jinou osobou bez vašeho svolení, musíte o tom neprodleně informovat společnost Dornbracht.

5. Doba platnosti/výpověď/přístupová práva

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní vztah ovšem končí automaticky, pokud společnost Dornbracht zastaví službu portálu Dornbracht-Professional.
5.2. Jinak mohou tuto dohodu obě strany vypovědět kdykoli s okamžitou účinností.
5.3. Kromě toho může společnost Dornbracht přístupová práva jednotlivých zákazníků k portálu Dornbracht-Professional kdykoli rozšířit nebo omezit.

Iserlohn, únor 2012.

Výše uvedené Všeobecné podmínky užívání jsou duševním vlastnictvím chráněným autorským právem. Jejich použití třetí osobou, byť částečně, k podnikatelským účelům není povoleno.