for Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(Status: Februar 2012)

Nedenstående brugervilkår fastlægger de retlige regler mellem Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Tyskland (efterfølgende kaldet „Dornbracht“) og den enkelte bruger (efterfølgende kaldet „bruger“). Brug af de af Dornbracht tilbudte internetsider på adressen www.dornbracht.com (efterfølgende kaldet „hjemmeside“) er udelukkende tilladt på basis af disse brugervilkår. De generelle brugervilkår kan i specielle tilfælde suppleres, modificeres eller udskiftes med andre vilkår, f.eks. i forbindelse med køb af produkter.

Under afsnit I. er vilkårene i forbindelse med generel brug af vores hjemmeside opført. Afsnit II. indeholder de specielle brugervilkår for registrerede kunder.

Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at tilpasse indholdet af disse generelle brugervilkår, og derfor bedes du gennemlæse vores brugervilkår igen, næste gang du besøger vores hjemmeside, og tage evt. ændringer til efterretning.

I. Generelle brugervilkår for besøgende på hjemmesiden

1. Ophavsrettigheder

Dornbracht forbeholder sig samtlige rettigheder til hjemmesiden, de her disponible kundeportaler, det samlede materiale, der stilles til rådighed (for eksempel tekster, logoer, billeder, grafik, sounds, animationer og videoer) samt til designet og strukturen på hjemmesiden som sådan. Det gælder også for det samlede materiale, som du frit kan downloade. Hjemmesiderne inkl. deres designkarakteristikker og indholdet er underkastet loven om ophavsret samt andre beskyttelseslove. Alt indhold på hjemmesiden, som for eksempel tekster, logoer, billeder eller grafik, må ikke bearbejdes eller udnyttes til kommercielle formål. Især er det ikke tilladt at kopiere, distribuere eller offentliggøre det på online-tilbud fra Dornbracht-kunder, at ændre eller på anden vis gøre det tilgængeligt for tredjemand.

2. Mærker

Såfremt intet andet er anført, er Dornbrachts mærker og produktnavne på vores hjemmeside beskyttet af varemærkeret. Dette gælder især for mærket Dornbracht, Dornbracht logoet samt for vores produktnavne. Hvis logoet og navnet ikke skulle være kendetegnet som varemærke, betyder dette ikke, at de ikke er omfattet af lov om varemærkeret. Uautoriseret brug at disse mærker eller andet materiale er udrykkeligt forbudt og udgør en krænkelse af varemærkerettigheder eller andre beskyttelseslove.

3. Ansvar

3.1. Dornbracht har samlet de på nærværende hjemmeside eksisterende oplysninger efter bedste videne med professionel omhu. Vi bestræber os på løbende at udvide dette informationstilbud og holde det opdateret. Vi giver dog ingen garanti for - hverken udtrykkeligt eller underforstået - at oplysningerne på denne hjemmeside er komplette eller korrekte. Især bør du være klar over, at disse oplysninger eventuelt ikke længere er aktuelle. Får du brug for specielle råd eller anvisninger vedrørende vores produkter eller tjenester, bedes du venligst kontakte os.
3.2. Du erklærer dig indforstået med, at brugen af denne hjemmeside og dens indhold sker for egen risiko. For skader, opstået som følge af handlinger, du foretager dig på basis af indholdet på hjemmesiden, hæfter Dornbracht kun i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed udvist af dens lovmæssige repræsentanter, ansatte eller andre hjælpere. Ovenstående ordning gælder ikke i tilfælde at pligtforsømmelser, der er væsentlige for at kontraktens formål opnåes. Såfremt et ansvar ikke er udelukket, hæfter Dornbracht kun i det omfang, hvor skaderne var forudseelige. Vores ansvar er i sådanne tilfælde omfangsmæssigt begrænset til euro 1.000,- pr. skadestilfælde.
3,3. Dornbracht hæfter ikke for sikkerheden ved denne hjemmeside, ej heller for at de tilbudte funktioner på hjemmesiden fungerer fejlfrit, at fejl bliver rettet eller at hjemmesiden ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer.
3.4. Hele indholdet, alle informationer og henvisninger stilles til rådighed i den eksisterende form. Hverken Dornbracht eller dennes organer eller medhjælpere hæfter for direkte, indirekte eller følgeskader resp. andre skader (inklusive men ikke begrænset til økonomiske tab, mistede data, tilbagegang i overskud, mistede ordrer, afbrydelse i forretningsvirksomhed o.lign.), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne hjemmeside, dens indhold, oplysninger eller henvisninger.
3.5. Dornbracht hæfter ikke for hard- og softwaredefekter, der måtte opstå i forbindelse med adgangen til eller brugen af denne hjemmeside resp. modtagelse af eller ændringer på de oplysninger, der stilles til rådighed. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Dornbrachts organer og medhjælpere hæfter selv kun for skadeserstatning i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. Erstatningskrav er begrænset til den typiske, forudseelige skade.

4. Skadesløsholdelse

Du accepterer hermed, at du friholder og holder Dornbracht og dennes associerede virksomheder, dens overordnede funktionærer, direktører, ejere eller dennes repræsentanter skadesløs for samtlige udlæg og udgifter, især rimelige udgifter til advokater, opstået i forbindelse med at du har overtrådt vores brugervilkår eller en anden persons eller virksomheds rettigheder. Du understøtter - i det omfang det med rimelighed kan forventes - afværgelse af sådanne krav. Dornbracht forbeholder sig ret til for egen regning at afholde det eksklusive forsvar og kontrol af alle sager, som er genstand for skadesløsholdelsen gennem dig.

5. Ansvarsfraskrivelse for eksterne links / tredjemands hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links og henvisninger til websider, der ikke drives af Dornbracht. Disse links stilles kun til rådighed af hensyn til brugervenligheden. Ansvaret for indholdet på websider, der er linket til denne hjemmeside, påhviler udelukkende den enkelte websides indehaver. Dornbracht påtager sig intet ansvar for rådigheden over eller indholdet på sådanne websider og hæfter ikke for skader eller krænkelser, der måtte opstå gennem brugen af dette indhold - uanset af hvilken art. Før disse links oprettes, har Dornbracht kontrolleret de pågældende websider for åbenbare lovovertrædelser. Hvis vi fremover bemærker ulovligt indhold eller lovovertrædelser på de linkede sider, vil linket straks blive slettet. Hvis du opdager ulovligt indhold på de websider, vi linker til, beder vi om at blive underrettet.

6. Bestilling af materialer

Dornbracht tilbyder brugerne mulighed for at bestille brochurer, pressemapper o.lign. (efterfølgende kaldet „materialer“). Dornbracht-kunder modtager disse, også for at videregive dem til sine slutkunder til markedsføring af Dornbracht produkter. Antallet af bestilte eksemplarer kan blive begrænset af Dornbracht. Der består ikke noget retsmæssigt krav for brugeren til at modtage disse materialer. Dornbracht påtager sig ingen garanti for, at materialerne står til disposition resp. at materialerne kan downloades.

7. Gratis brug

De fleste tjenester stilles gratis til rådighed. Skulle Dornbracht forlange betaling for enkelte tjenester, skal du godkende eventuelle ekstra brugervilkår eller yderligere bestemmelser. Disse vil så fremgå bl.a. under oplysninger og betaling, leverance og godtgørelser.

8. Persondata

Dornbracht overholder ved indsamling, anvendelse og forarbejdning af personlige oplysninger fra brugeren af hjemmesiden de gældende bestemmelser om datasikkerhed. Bestemmelserne om datasikkerhed hos Dornbracht kan læses på efterfølgende link: http://www.dornbracht.com/da-DK/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Diverse

9.1. For nærværende generelle brugervilkår samt retsforholdet mellem brugeren og Dornbracht er udelukkende tysk lovgivning gældende. Værneting for alle tvister hidrørende fra retsforholdet mellem parterne er Iserlohn, såfremt brugeren er erhvervsdrivende iht. HGB. I alle andre tilfælde gælder det lovbestemte værneting.
9.2. Såfremt enkelte bestemmelser i denne aftale er eller bliver ugyldige eller uigennemførlige, berører dette ikke virkningen af de øvrige bestemmelser.
9.3. Disse generelle brugervilkår kan til enhver tid læses på vores hjemmesider under „brugervilkår“. Desuden kan dette dokument printes ud eller gemmes ved at bruge den normale funktion i dit internetprogram. Alternativt kan dokumentet også downloades som PDF-fil og arkiveres, ved at klikke her. For at åbne PDF-filen kræves der gratisprogrammet Adobe Reader (på www.adobe.de) eller et tilsvarende program, der kan håndtere PDF-formatet.

II. Specielle brugervilkår for registrerede kunder

For at kunne gøre brug af visse tjenester skal du have en kundekonto, der kræver registrering på vores hjemmeside. For vores professionelle partnere inden for handel, håndværk og arkitektur (efterfølgende kaldet: „kunder“) har vi indrettet eksklusive sider (efterfølgende kaldet „Dornbracht-Professional“), som der gives adgang til efter autorisering gennem Dornbracht. Efterfølgende brugeraftaler fastlægger de retlige rammebetingelser for brugen af disse sider.

1. Indgåelse af aftale / Aftalens indhold

1.1. Når du afsender tilmeldingsformularen, afgiver du som bruger (efterfølgende kaldet „kunde“) et retsgyldigt tilbud om at indgå følgende brugsaftale. Med tilsendelse af din adgangskode accepterer Dornbracht dit tilbud om at indgå aftalen. Derved får du adgang til Dornbracht-Professional.
1.2. I din funktion som personlig kontaktperson hos en kunde forsikrer du, at du på vegne af den Dornbracht-kunde, du i dette omfang repræsenterer, er beføjet til at indgå nærværende brugsaftale med Dornbracht.
1.3 Hvilke konkrete tjenester, Dornbracht kan tilbyde inden for rammerne af Dornbracht-Professional, fremgår af de enkelte internetsider. Spørgsmål omkring vores tjenester besvarer vores lokale salgspartnere gerne, som er anført på bundlinjen under Kontakter. Alternativt er du også velkommen til at sende en e-mail til info@dornbracht.de, som vil blive videresendt til den pågældende lokale salgspartner, der også vil besvare mailen.

2. Ophavsret

Dornbracht-Professional må kun bruges som informationskilde for Dornbracht-kunder. Alt indhold, især billeder, tekst og grafik må kun bearbejdes og udnyttes af Dornbracht-kunden selv til kommercielle formål, såfremt Dornbracht i forvejen skriftligt har givet sin tilladelse. Kun bestilte og modtagne materialer, som for eksempel print-kataloger eller brochurer, må videregives til Dornbracht-kundens kunder til markedsføringsformål i originaludgaven og uden ændringer.

3. Gratis brug / Rådighed

3.1. Brugen af Dornbracht-Professional stilles gratis til rådighed for kunderne. Dornbrachts tjenester omfatter ikke oprettelse af og udgifterne til den nødvendige adgang til internettet, som kræves for at kunne benytte Dornbracht-Professional. Kunden afholder selv udgifterne for oprettelse og drift af internetforbindelsen og for download tiderne.
3.2. Dornbracht påtager sig ingen garanti eller andet ansvar for, at Dornbracht-Professional står til rådighed. Især hæfter Dornbracht ikke i tilfælde af fejlfunktion, afbrydelser eller mulig forbigående eller permanent udfald på Dornbracht-Professional.

4. Tavshedspligt

Du bekræfter hermed, at du har ansvaret for, at adgangskoden til Dornbracht-Professional behandles fortroligt. Du har over for Dornbracht selv ansvaret for aktiviteter, der foregår over din konto. Hvis du konstaterer, at din adgangskode uden din tilladelse bruges af en anden person, forpligter du dig til at underrette Dornbracht umiddelbart.

5. Løbetid/Opsigelse/Adgangsret

5.1. Aftalen indgås på ubestemt tid. Dog ophører aftaleforholdet automatisk, hvis Dornbracht indstiller sin service på Dornbracht-Professional.
5.2. I øvrigt kan nærværende aftale til enhver tid opsiges med øjeblikkelig virkning fra begge parters side.
5.3. Derudover kan Dornbracht til enhver tid udvide eller indskrænke adgangsretten til Dornbracht-Professional for enkelte kunder.

Iserlohn, februar 2012.

Ovenstående generelle brugervilkår repræsenterer ophavsretsligt beskyttet intellektuel ejendom. Brug gennem tredjemand - også i uddrag - til erhvervsformål er ikke tilladt.