Algemene gebruiksvoorwaarden

van Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(stand: februari 2012)

De onderstaande gebruiksvoorwaarden regelen de juridische randvoorwaarden tussen Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Duitsland (hierna "Dornbracht") en de betreffende gebruiker (hierna "gebruiker"). Een gebruik van de door Dornbracht onder www.dornbracht.com aangeboden websites (hierna "website") is uitsluitend geoorloofd op grond van deze gebruiksvoorwaarden. De algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in individuele gevallen door meer voorwaarden, bijv. voor de aankoop van producten, worden aangevuld, gemodificeerd of vervangen.

Onder punt I. worden de voorwaarden in verband met het algemene gebruik van onze website vermeld. Punt II regelt de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor geregistreerde klanten.

We behouden ons de recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden zo nu en dan aan te passen, waarom we u verzoeken, de gebruiksvoorwaarden bij uw volgende bezoek aan de website opnieuw door te lezen en van wijzigingen kennis te nemen.

I. Algemene gebruiksvoorwaarden voor bezoekers van de website

1. Auteursrechten

Dornbracht behoudt zich alle rechten voor op de website, de daar ter beschikking gestelde klantenportalen, alle ter beschikking gestelde inhouden (bijv. teksten, logo´s, tekeningen, afbeeldingen, sounds, animatie en video's) en op de vormgeving en structuur van de website als zodanig. Dat geldt ook voor alle inhouden die ter beschikking worden gesteld om te downloaden. Voor de website, inclusief de vormgevingskenmerken en inhouden hiervan, geldt de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van de website, bijv. de teksten, logo´s, tekeningen en afbeeldingen, mogen niet voor commerciële doeleinden worden verwerkt of gebruikt. In het bijzonder is het niet toegestaan om deze te kopiëren, te verspreiden, op online-aanbiedingen van zakelijke klanten ter beschikking te stellen, te veranderen of anderszins aan derden toegankelijk te maken.

2. Merken

Voor zover niet anders vermeld, zijn de Dornbracht merken en productnamen op de website door het merkenrecht beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor de merknaam Dornbracht, het Dornbracht-logo en voor onze productnamen. Een ontbrekende aanduiding van logo´s en namen als handelsmerken betekent niet dat deze niet door het merkenrecht beschermd zijn. Het ongeautoriseerd gebruik maken van deze merken of overige materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de merkenrechten of overige octrooirechten.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Dornbracht heeft de informatie die u op deze website vindt naar beste weten met professionele zorgvuldigheid samengesteld. We zetten ons ervoor in om dit informatieaanbod continu uit te breiden en te actualiseren. We geven echter geen garantie – noch expliciet, noch stilzwijgend – op de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. In het bijzonder dient u zich ervan bewust te zijn dat deze informatie niet meer actueel kan zijn. Indien u speciaal advies of aanwijzingen met het oog op onze producten of onze diensten nodig hebt, verzoeken we u om direct contact met ons op te nemen.
3.2. U gaat ermee akkoord om op eigen risico toegang te hebben tot deze website en de inhoud hiervan. Voor schade die door handelingen ontstaat, die u op grond van de inhoud van de website uitvoert, is Dornbracht slechts aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers, employees, of overige personen die plaatsvervangend aan haar verplichtingen voldoen. De bovenstaande regeling geldt niet bij een schending van verplichtingen, die voor het realiseren van het contractuele doel van wezenlijk belang zijn. Voor zover een aansprakelijkheid niet is uitgesloten, is Dornbracht slechts in zoverre aansprakelijk, als de schade te voorzien was. Onze aansprakelijkheid is in deze gevallen qua hoogte beperkt tot euro 1.000,- per schadegeval.
3.3. Dornbracht is niet aansprakelijk voor de veiligheid van deze website of dat de op deze website ter beschikking gestelde functies storingvrij en foutloos werken, fouten worden hersteld of deze website geen virussen of andere schadelijke elementen bevat.
3.4. Alle inhouden, informatie en aanwijzingen worden in deze vorm ter beschikking gesteld. Noch Dornbracht, noch haar organen, of personen die plaatsvervangend aan haar verplichtingen voldoen zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade resp. andere schade (inclusief, echter niet beperkt tot financiële verliezen, gegevensverliezen, winstderving, orderverliezen, onderbreking van de zakelijke activiteiten e.d.), die uit het gebruik of de ongeschiktheid voor het gebruik van deze website, de inhoud hiervan, informatie of aanwijzingen voortvloeien.
3.5. Dornbracht is niet aansprakelijk voor hard- en software-defecten, die in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website resp. de ontvangst, de wijziging of u ter beschikking gestelde informatie optreden. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid. Ook de organen en de personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van Dornbracht voldoen zijn voor schadevergoeding zelf slechts bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk. Aanspraken op vergoeding zijn beperkt tot de typisch te voorziene schade.

4. Vrijwaring

U stemt er hierbij mee in om Dornbracht en haar aangesloten bedrijven, hun leidinggevend personeel, directeuren, bezitters, gemachtigden, aangaande alle vorderingen en kosten, in het bijzonder redelijke advocatenkosten volledig te vrijwaren, die uit een door u veroorzaakte overtreding van onze gebruiksvoorwaarden of de rechten van een andere persoon of vennootschap voortvloeien. U ondersteunt - voor zover dit van u redelijkerwijs verwacht mag worden - het verweer tegen dergelijke aanspraken. Dornbracht behoudt zich het recht voor om op eigen kosten het exclusieve verweer en de controle van alle zaken op zich te nemen, die onderwerp van de vrijwaring door u zijn.

5. Uitsluiting van de verantwoordelijkheid voor externe links / websites van derden

Deze website bevat externe links en verwijzingen naar websites, die niet door Dornbracht worden geëxploiteerd. Dergelijke externe links worden slechts vanwege de gebruiksvriendelijkheid ter beschikking gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina´s zijn uitsluitend de exploitanten hiervan verantwoordelijk. Dornbracht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites en geen aansprakelijkheid voor schade of letsel die uit het gebruik – van welke aard dan ook – van dergelijke inhoud ontstaan. Bij het begin van het linken heeft Dornbracht de betreffende websites gecontroleerd op duidelijke schendingen van het recht. Mochten we in de toekomst onwettige inhouden of schendingen van het recht op de gelinkte sites te weten komen, zullen we de links onmiddellijk wissen. Mocht u onwettige inhouden op de door ons gelinkte websites te weten komen, stel ons daarvan dan op de hoogte.

6. Bestelling van materialen

Dornbracht biedt de gebruikers de mogelijkheid om brochures, persmappen etc. (hierna "Materialen") te bestellen. Zakelijke klanten krijgen deze, om ze met het oog op de verkoopbevordering van Dornbracht-producten ook aan hun uiteindelijke klanten door te geven. Het aantal te bestellen exemplaren kan door Dornbracht worden beperkt. Een wettelijk recht op het verkrijgen van de materialen door de gebruikers bestaat niet. Dornbracht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van materialen resp. de mogelijkheid om materialen te downloaden.

7. Kosteloosheid van het gebruik

De meerderheid van de services wordt u gratis ter beschikking gesteld. Mocht Dornbracht vergoedingen voor afzonderlijke services eisen, moet u mogelijk instemmen met extra gebruiksvoorwaarden of verdere regelingen. Hieraan kunt u dan o.a. informatie over vergoedingen, levering en restituties ontlenen.

8. Gegevensbeveiliging

Dornbracht houdt zich bij het verkrijgen, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website aan de geldende privacybepalingen. De privacybepalingen van Dornbracht kunt u via de volgende link oproepen: http://www.dornbracht.com/nl-NL/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Diversen

9.1. Op deze algemene gebruiksvoorwaarden en de rechtsbetrekking tussen de gebruikers en Dornbracht is uitsluitend Duits recht van toepassing. Bevoegde rechter voor uit de rechtsbetrekking tussen de partijen voortvloeiende geschillen is die te Iserlohn, voor zover de gebruiker ondernemer in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel is. Anders geldt hiervoor de volgens de wet bevoegde rechter.
9.2. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.
9.3. U kunt deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde op onze website onder "Gebruiksvoorwaarden" inzien. Daarnaast kunt u dit document printen of opslaan, door de gebruikelijke functie van uw internetbrowser te gebruiken. Als alternatief kunt u het document ook in PDF-vorm downloaden en archiveren, door hier te klikken. Voor het openen van het Pdf-bestand heeft u het gratis programma Adobe Reader (onder www.adobe.nl) of vergelijkbare programma´s nodig, die het Pdf-formaat ondersteunen.

II. Bijzondere gebruiksvoorwaarden voor geregistreerde klanten

Voor het gebruik van een aantal services heeft u een klantenaccount nodig, wat een registratie op onze website veronderstelt. . Voor onze professionele partners uit handel, ambacht en architectuur (hierna: "zakelijke klant") hebben we met het oog hierop daarbij exclusieve pagina's ingericht (hierna "Dornbracht-Professional"), waartoe deze na de autorisatie door Dornbracht toegang verkrijgen. De onderstaande gebruiksovereenkomst regelt de juridische randvoorwaarden voor het gebruik van deze pagina's.

1. Afsluiten/inhoud van de overeenkomst

1.1. Met het verzenden van het aanmeldingsformulier doet u als gebruiker (hierna te noemen "klant") een bindend aanbod voor het sluiten van de volgende gebruiksovereenkomst. Door toezending van uw toegangsgegevens aanvaardt Dornbracht uw aanbod tot het sluiten van de overeenkomst. U krijgt daardoor toegang tot Dornbracht-Professional.
1.2. Als persoonlijk contactpersoon van een zakelijke klant verzekert u, dat u in opdracht van de door u in dit opzicht vertegenwoordigde zakelijke klant gemachtigd bent om deze gebruiksovereenkomst met Dornbracht af te sluiten.
1.3 Zie voor de concrete prestaties die Dornbracht u in het kader van Dornbracht-Professional aanbiedt de desbetreffende website. Bij vragen over onze service staan u onze lokale verkoop-partners ter beschikking, die u in de voetregel onder contacten kunt inzien. Als alternatief kunt u ook een e-mail sturen aan info@dornbracht.de, die dan aan de desbetreffende lokale verkooppartner wordt doorgegeven en door deze wordt beantwoord.

2. Auteursrecht

Dornbracht-Professional dient uitsluitend ter informatie van de zakelijke klanten. Alle inhouden, in het bijzonder alle tekeningen, teksten en afbeeldingen mogen voor commerciële doeleinden dan uitsluitend door de zakelijke klant verwerkt of gebruikt worden, indien Dornbracht hiertoe vooraf schriftelijk haar toestemming heeft gegeven. Unieke bestelde en verkregen materialen, zoals print-catalogi of brochures, mogen aan klanten van de zakelijke klant met het oog op de verkoopbevordering onveranderd in origineel worden doorgegeven.

3. Kosteloosheid van het gebruik / beschikbaarheid

3.1. Het gebruik van Dornbracht-Professional wordt de klant kosteloos ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen en het dragen van de kosten voor een voor het gebruik van Dornbracht-Professional noodzakelijke internettoegang behoort niet tot de prestaties van Dornbracht. De klant dient de kosten voor de internetverbinding en de bijbehorende downloadtijden zelf te dragen.
3.2. Dornbracht kan de beschikbaarheid van Dornbracht-Professional niet garanderen en aanvaardt hiervoor verder ook geen aansprakelijkheid. In het bijzonder geeft Dornbracht geen garantie in geval van storingen, onderbrekingen of een eventueel tijdelijk of permanent uitvallen van Dornbracht-Professional.

4. Geheimhouding

U bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens tot Dornbracht-Professional. U bent jegens Dornbracht verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden. Indien u vaststelt dat uw toegangsgegevens zonder uw toestemming door een andere persoon zijn gebruikt, dient u Dornbracht meteen daarvan in kennis te stellen.

5. Looptijd/opzegging/toegangsrechten

5.1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. De contractuele relatie eindigt echter automatisch, indien Dornbracht de service Dornbracht-Professional staakt.
5.2. Voor het overige kan deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door beide partijen worden opgezegd.
5.3. Daarnaast kunnen de toegangsrechten van afzonderlijke klanten tot Dornbracht-Professional door Dornbracht te allen tijde worden uitgebreid of beperkt.

Iserlohn, februari 2012.

De bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden vormen door de auteurswet beschermd intellectueel eigendom. Een gebruik door derden - ook van gedeelten - voor bedrijfsmatige doeleinden is niet toegestaan.