Generelle vilkår for bruk

der Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(informasjonsstatus: februar 2012)

Vilkårene for bruk nedenfor definerer de juridiske rammevilkårene mellom Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Tyskland (heretter kalt "Dornbracht") og den aktuelle brukeren (heretter kalt "bruker"). En bruk av de internettsidene som Dornbracht tilbyr på adressen www.dornbracht.com (heretter kalt "internettside") er utelukkende tillatt på grunnlag av disse vilkårene for bruk. De generelle vilkårene for bruk kan i enkelte tilfeller være supplert, modifisert eller erstattet av ytterligere vilkår, f.eks. for kjøp av produkter.

Under paragraf I. angis vilkårene som gjelder i forbindelse med generell bruk av vår internettside. Paragraf II. definerer de spesielle vilkårene for bruk som gjelder for registrerte kunder.

Vi forbeholder oss retten til å tilpasse innholdet i disse generelle vilkårene for bruk fra tid til annen. Derfor ber vi deg lese gjennom vilkårene for bruk neste gang du besøker internettsiden, slik at du kan ta til etterretning eventuelle endringer.

I. Generelle vilkår for bruk for de som besøker internettsiden

1. Opphavsrett

Dornbracht forbeholder seg samtlige rettigheter til internettsiden, de kundeportaler som gjøres tilgjengelige på den, alt innhold som presenteres (f.eks. tekster, logoer, bilder, grafiske fremstillinger, lyd, animasjoner og videoer), samt til internettsidens design og struktur som sådan. Dette gjeder også for alt innhold som legges ut til nedlasting. Internettsidene og deres karakteristiske design og innhold er beskyttet med opphavsrett og andre beskyttende lover. Det er ikke tillatt å endre eller bruke noe av innholdet, som for eksempel tekster, logoer, bilder og grafiske fremstillinger, i kommersielt øyemed. Det er absolutt ikke tillatt å kopiere, distribuere, legge ut i forbindelse med online-tilbud til forretningskunder, endre eller på annen måte gjøre innholdet tilgjengelig for tredjepart.

2. Merker

Med mindre noe annet er angitt, er Dornbracht-varemerkene og produktnavnene på vår internettside beskyttet. Dette gjelder spesielt for merkenavnene Dornbracht, Dornbracht-logoen og for våre produktnavn. Dersom logoer og produktnavn ikke er merket som varemerker, betyr ikke det at de ikke er beskyttet med varemerke. En ikke autorisert bruk av disse merkene eller annet materiell er uttrykkelig forbudt og innebærer et brudd på merkelovgivning eller andre beskyttede rettigheter.

3. Ansvar

3.1. Dornbracht har satt sammen den informasjonen som du finner på denne internettsiden samvittighetsfullt og etter beste viten, samt med profesjonell omhu. Vi gjør vårt beste for stadig å utvide og aktualisere dette informasjonstilbudet. Vi gir imidlertid ingen garanti - hverken eksplisitt eller implisitt - for at informasjonen på denne internettsiden er fullstendig eller korrekt. Du bør særlig være klar over at denne informasjonen kanskje ikke lenger er aktuell. Dersom du behøver spesielle råd eller veiledning med henblikk på våre produkter eller tjenester, ber vi deg å ta kontakt med oss umiddelbart.
3.2. Dermed gir du ditt samtykke til at du tar tilgang til denne internettsiden og internettsidens innhold på egen risiko. Dornbracht påtar seg bare ansvaret for skader som måtte oppstå fordi du handler på grunnlag av internettsidens innhold, dersom Dornbrachts juridiske representanter, ansatte eller andre assisterende personer har handlet forsettlig eller grovt uaktsamt. Regelen ovenfor gjelder ikke ved mislighold av plikter som er vesentlige for at formålet med avtalen skal oppnås. Dersom et ansvar ikke er utelukket, er Dornbracht bare ansvarlig i den utstrekning skadene varforutsigbare. Vårt ansvar er i slike tilfeller begrenset til et beløp på maksimalt 1.000,- euro per skadestilfelle.
3.3. Dornbracht påtar seg verken ansvar for internettsidens sikkerhet, eller for at internettsidens funksjoner fungerer feilfritt og upåklagelig, for at feil utbedres, eller at denne internettsiden ikke inneholder virus eller andre skadelige elementer.
3.4. Alt innhold, all informasjon og alle instrukser stilles til rådighet i foreliggende form. Verken Dornbracht eller firmaets organer og hjelpere kan gjøres ansvarlige for direkte, indirekte, bi- eller følgeskader eller andre former for skader (herunder, men ikke begrenset til, økonomisk tap, datatap, tapt fortjeneste, tapte ordrer, abrytelse av forretningsvirksomhet, o.l.), som måtte resultere av bruken eller manglende evne til å bruke denne internettsiden, internettsidens innhold, informasjon eller instrukser.
3,5. Dornbracht kan ikke gjøres ansvarlig for defekt maskin- eller programvare som måtte oppstå i forbindelse med tilgangen til eller bruken av denne internettsiden, eller i forbindelse med mottak av, endring av eller selve den informasjonen som stilles til rådighet. Ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder ikke ved forsettlighet eller grov uaktsomhet. Også Dornbrachts organer og hjelpere er bare selv ansvarlige for skadeserstatning ved forsettlighet og grov uaktsomhet. Erstatningskrav er begrenset til typiske forutsigelige skader.

4. Indemnitet

Du gir hermed ditt samtykke til å holde Dornbracht og firmaets tilsluttede selskaper, firmaets ledende ansatte, direktører, eiere, fullmektige, ansvarsfri med tanke på alle fordringer og kostnader, spesielt rimelige advokatutgifter som måtte oppstå i forbindelse med krav på grunnlag av mislighold av våre vilkår for bruk eller rettigheter til andre personer eller selskaper, utført av deg. Du støtter - i den grad det med fornuftig rimelighet kan forventes av deg - forsvaret mot slike krav. Dornbracht forbeholder seg retten til for egen regning å overta det eksklusive forsvaret og kontrollen med alle forhold som er gjenstand for den indemnitet du må oppvise.

5. Fraskrivelse av ansvar for eksterne koblinger / tredjeparts internettsider

Denne internettsiden inneholder eksterne koblinger og henvisninger til inernettsider som ikke driftes av Dornbracht. Slike eksterne koblinger stilles bare til rådighet av hensyn til brukervennligheten. Utelukkende operatøren av tilkoblede sider er ansvarlig for innholdet på dem. Dornbracht påtar seg inten ansvar for slike nettsteders tilgjengelighet eller innhold, og påtar seg intet ansvar for skader eller personskader som måtte oppstå på grunn av slik bruk - uansett hvilken type det er snakk om. I starten av sammenkoblinen kontrollerte Dornbracht de aktuelle nettstedene med tanke på åpenlyse lovbrudd. Dersom vi i fremtiden får vite at de koblede sidene inneholder lovstridig innhold eller lovbrudd, vil vi umiddelbart slette koblingen. Dersom du får vite om rettsstridig innhold på nettsider som vi har kobling til, ber vi om melding om dette.

6. Bestilling av materiell

Dornbracht gir brukerne anledning til å bestille brosjyrer, pressemapper o.l. (heretter kalt "Materiell"). Forretningskunder får dette materiellet for å gi det videre til sine sluttkunder, med tanke på å fremme salget av Dornbracht-produkter. Dornbracht kan begrense antallet eksemplarer som kan bestilles. Brukeren har ikke et juridisk krav på å få materiellet. Dornbracht gir ingen garanti med henblikk på materiellets tilgjengelighet eller med henblikk på muligheten for å laste ned materiell.

7. Gebyrfri bruk

Den største delen av tjenestene stilles gratis til din disposisjon. Dersom Dornbracht krever gebyrer eller betaling for enkelte tjenester, må du eventuelt gi ditt samtykke til andre tilleggsvilkår for bruk eller andre ordninger. Dette fremgår i slike tilfeller blant annet av Informasjon om gebyrer, levering og tilbakebetaling.

8. Datavern

Dornbracht overholder gjeldende lovfestede forskrifter om datavern under innsamling, bruk og behandling av de personrelaterte opplysningene til brukeren av internettsiden. Du kan laste ned Dornbrachts bestemmelser om datavern under koblingen nedenfor: http://www.dornbracht.com/nn-NO/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Annet

9.1. Utelukkende tysk rett finner anvendelse på disse standard bruksvilkårene og rettsforholdet mellom bruker og Dornbracht. Iserlohn er verneting for tvister på grunnlag av det juridiske forholdet mellom avtalepartene, i den utstrekning brukeren er kjøpmann i samsvar med tysk lov om handel (HGB). I motsatt fall gjelder det lovfestede vernetinget.
9.2. Dersom enkelte bestemmelser skulle være eller bli ugyldige eller umulige å gjennomføre, berøres ikke gyldigheten til de øvrige bestemmelsene av dette.
9.3. Du kan til enhver tid skaffe deg innsyn i disse generelle vilkårene for bruk under "Vilkår for bruk" på våre internettsder. I tillegg kan du ta utskrift av dette dokumentet eller lagre det ved å bruke de vanlige funksjonene i din nettleser. Alternativt kan du også laste dokumentet ned i PDF-format og lagre det ved å klikke her. For å åpne PDF-filen behøver du det gratis programmet Adobe Reader (kan lastes ned på www.adobe.de) eller tilsvarende programmer som behersker PDF-formatet.

II. Spesielle vilkår for bruk som gjelder for registrerte kunder

For å kunne bruke enkelte av tjenestene trenger du en kundekonto. Dette forutsetter at du registrerer deg på vår internettside. . For våre profesjonelle partnere fra handel, håndverk og arkitektur (heretter kalt: "forretningskunder") har vi i denne forbindelse opprettet eksklusive sider (heretter kalt "Dornbracht-Professional"). For å få tilgang til disse sidene, må du autoriseres til det av Dornbracht. Avtalen om bruk nedenfor regulerer de juridiske rammevilkårene for bruken av disse sidene.

1. Inngåelse av avtale / innhold i avtale

1.1. Når du sender registreringsskjemaet som bruker (heretter kalt "kunde"), leverer du inn et juridisk bindende tilbud om å inngå følgende avtale om bruk. Ved å sende deg dine tilgangsdata godtar Dornbracht ditt tilbud om å inngå avtalen. Dermed får du tilgang til Dornbracht-Professional.
1.2. Som personlig kontaktperson hos en forretningskunde forsikrer du at du på vegne av de forretningskunder som du i denne forbindelse representerer, har fullmakt fra oss til å inngå den foreliggende avtale om bruk med Dornbracht.
1.3 På de aktuelle internettsidene finner du de konkrete tjenestene som Dornbracht tilbyr i rammen av Dornbracht-Professional. Hvis du har spørsmål som gjelder vår service, står våre lokale salgspartnere til din disposisjon. Du finner disse i bunnlinjen, under Kontakter. Alternativt kan du også sende en e-post til info@dornbracht.de. Denne videresendes til den aktuelle lokale salgspartneren, og du vil deretter få svar fra denne.

2. Opphavsrett

Dornbracht-Professional skal kun fungere som informasjon for forretningskundene. Det er kun tillatt for forretningskunder å endre eller bruke noe av innholdet, særlig gjelder dette alle bilder, tekster og grafiske fremstillinger, i kommersielt øyemed, dersom Dornbracht på forhånd har gitt skriftlig tillatelse til dette. Bare bestilt og mottatt materiell, som for eksempel print-kataloger eller brosjyrer, kan uendret og i original gis videre forretningskundens kunder med tanke på salgsfremmende tiltak.

3. Gebyrfri bruk / tilgjengelighet

3.1. Bruken av Dornbracht-Professional stilles gratis til disposisjon for kunden. Tilveiebringelse og dekning av kostnader for internett-tilgang for å kunne bruke Dornbracht-Professional er ikke inkludert i Dornbrachts ytelse. Kunden må selv ta kostnadene for internettforbindelsen og tilsvarende nedlastingstider.
3.2. Dornbracht gir ingen garanti og påtar seg intet ansvar for at Dornbracht-Professional er tilgjengelig. Spesielt gir Dornbracht ingen garanti med tanke på feil, avbrudd eller eventuell forbigående eller vedvarende svikt på Dornbracht-Professional.

4. Hemmelighold

Du bekrefter at du er ansvarlig for å bevare konfidensialitet med tanke på tilgangsdata for Dornbracht-Professional. Du er ansvarlig overfor Dornbracht for alle aktiviteter som skjer over din konto. Dersom du oppdager at dine tilgangsdata er blitt benyttet av en annen person uten din tillatelser, må du umiddelbart informere Dornbracht om dette.

5. Gyldighetstid/Oppsigelse/Tilgangsrettigheter

5.1. Avtalen inngås på ubestemt tid. Men avtaleforholdet avsluttes automatisk dersom Dornbracht innstiller denne tjenesten i Dornbracht-Professional.
5.2. Forøvrig kan denne avtalen oppsis til enhver tid med øyeblikkelig virkning av begge avtalepartene.
5.3. I tillegg kan Dornbracht til enhver tid utvide eller begrense tilgangsrettighetene til individuelle kunder til Dornbracht-Professional.

Iserlohn, februar 2012.

De generelle vilkårene for bruk ovenfor er intellektuell eiendom som er beskyttet med opphavsrett. Tredjemann har ikke tillatelse til å bruke dem - heller ikke i utdrag - i kommersielt øyemed.