firmy Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(Stan: luty 2012)

Poniższe Warunki użytkowania ustanawiają prawne warunki ramowe pomiędzy firmą Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Niemcy (zwaną dalej „Dornbracht“) a konkretnym użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem“). Korzystanie z udostępnionej przez firmę Dornbracht strony internetowej www.dornbracht.com (zwanej dalej „Stroną Internetową“) jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach niniejszych Warunków Użytkowania. Ogólne Warunki Użytkowania mogą być w poszczególnych przypadkach uzupełniane, modyfikowane bądź zastępowane innymi postanowieniami, np. w wypadku zakupu produktów. br />
W punkcie I. przytoczone są warunki związane z ogólnym korzystaniem z naszej Strony Internetowej. Punkt II zawiera szczególne Warunki Użytkowania dla klientów zarejestrowanych.

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowywania od czasu do czasu Ogólnych Warunków Użytkowania i dlatego prosimy o ponowne zapoznanie się z Warunkami Użytkowania oraz ich zmianami podczas kolejnych odwiedzin Strony Internetowej.

I. Ogólne Warunki Użytkowania dla odwiedzających naszą Stronę Internetową

1. Prawa autorskie

Dornbracht zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony Internetowej, udostępnionych na niej portali skierowanych do klientów, wszelkich udostępnionych treści (jak np. tekstów, znaków logo, zdjęć, grafik, dźwięków, animacji i filmów wideo) oraz projektu i struktur samej Strony Internetowej. Dotyczy to również wszelkich treści udostępnianych celem ściągania plików. Strona Internetowa z jej cechami projektu włącznie oraz treściami podlega prawom autorskim oraz innym prawom ochronnym. Zawartość Strony Internetowej, jak np. teksty, znaki logo, zdjęcia bądź grafiki, nie mogą być wykorzystywane bądź przetwarzane w celach komercyjnych. W szczególności niedozwolone jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie w promocjach internetowych klientów firmowych, ich zmiana bądź udostępnianie w inny sposób osobom trzecim.

2. Marki

Jeśli nie zostały oznaczone inaczej, marki firmy Dornbracht oraz nazwy produktów na Stronie Internetowej są chronione prawami do znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności nazwy marki „Dornbracht“, znaku logo Dornbracht, jak i nazw naszych produktów. Brakujące oznaczenie znaku logo bądź nazwy jako znaku firmowego nie oznacza, iż nie są one chronione prawami do znaków towarowych. Nieautoryzowane wykorzystywanie tych marek lub wszelkich innych materiałów jest surowo zabronione i stanowi naruszenie praw do znaków towarowych bądź innych praw ochronnych.

3. Odpowiedzialność

3.1. Dornbracht zgromadził informacje znajdujące się na Stronie Internetowej w dobrej wierze i z profesjonalną starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poszerzać i aktualizować ofertę informacyjną. Nie przejmujemy jednak żadnej gwarancji - wyraźnie względnie na zasadach cichego przyzwolenia - za zupełność bądź zgodność informacji na Stronie Internetowej. Państwo zaś powinniście szczególnie być świadomi tego, że informacje te nie zawsze muszą być aktualne. Jeśli potrzebne są Państwu szczególne rady bądź instrukcje w związku z naszymi produktami względnie serwisem, prosimy o bezpośredni kontakt z nami w tym celu.
3.2. Państwo wyrażacie zgodę na korzystanie z niniejszej Strony Internetowej oraz jej treści na własne ryzyko. Dornbracht ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z czynów podjętych przez Państwa ze względu na treść Strony Internetowej wyłącznie w wypadku umyślności bądź rażącego niedbalstwa ze strony przedstawicieli prawnych, pracowników bądź pozostałych wykonawców pomocniczych firmy Dornbracht. Powyższe ustalenia nie mają ważności w wypadku naruszenia obowiązków istotnych do spełnienia celu umowy. W razie niewykluczenia jednej z odpowiedzialności Dornbracht ponosi odpowiedzialność wyłącznie o ile szkody były przewidywalne. Ponoszona przez nas odpowiedzialność jest w tych wypadkach ograniczona do wysokości 1000,- euro za każdy przypadek szkody.
3.3. Dornbracht nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo niniejszej Strony Internetowej ani za bezusterkowe i bezbłędne działanie funkcji udostępnionych na niej lub za usuwanie błędów względnie za to, że Strona Internetowa zawiera wirusy bądź inne elementy szkodliwe.
3.4. Wszelkie treści, informacje i wskazówki udostępniane są w istniejącej formie. Dornbracht bądź organy firmy i jej wykonawcy pomocniczy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne bądź szkody wynikające ze skutków względnie za inne szkody (włącznie ze stratami finansowymi, utratą danych, spadkiem zysku, utratą zleceń, przerwaniem działalności gospodarczej itp., lecz nie ograniczonym wyłącznie do tego) wynikające z korzystania bądź niezdolności do korzystania z niniejszej Strony Internetowej, jej treści, informacji lub wskazówek.
3.5. Dornbracht nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia hardware lub software powstałe w związku z dostępem bądź korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej lub pobierania, zmian bądź udostępniania Państwu informacji. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności skutkuje w wypadku umyślności bądź rażącego niedbalstwa. Również organy i wykonawcy pomocniczy firmy Dornbracht ponoszą osobistą odpowiedzialność tylko na wypadek umyślności bądź rażącego niedbalstwa. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się do typowych przewidywalnych szkód.

4. Wynagrodzenie za szkodę

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie firmy Dornbracht i związanych z nią przedsiębiorstw, pracowników na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów, właścicieli i pełnomocników odnośnie do wszelkich roszczeń i kosztów, w szczególności do adekwatnych kosztów adwokackich powstałych z wszelkimi żądaniami, wynikłych z powodu naruszenia przez Państwa naszych Warunków Użytkowania bądź praw innych osób czy zrzeszeń/korporacji. O ile można tego od Państwa racjonalnie oczekiwać, wspieracie Państwo obronę wobec takich roszczeń. Dornbracht zastrzega sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony oraz kontroli odnośnie do wszystkich spraw będących przedmiotem wynagrodzenia Państwa za szkodę.

5. Wykluczenie odpowiedzialności za odnośniki zewnętrzne / Strony Internetowe osób trzecich

Niniejsza Strona internetowa zawiera zewnętrzne odnośniki i odsyłacze do stron internetowych nie będących własnością firmy Dornbracht. Tego rodzaju zewnętrzne odnośniki udostępniane są wyłącznie ze względów na łatwość (przyjazność) obsługi przez Użytkownika. Za treść stron, do których nastąpiło odesłanie, odpowiedzialny jest wyłącznie ich właściciel. Dornbracht nie przejmuje odpowiedzialności za dyspozycyjność bądź treści tychże stron internetowych, jak i odpowiedzialności za szkody czy naruszenie praw wynikłych z korzystania - niezależnie od ich rodzaju - tego rodzaju treści. Z momentem linkowania niniejsze strony zostały sprawdzone przez firmę Dornbracht względem powszechnego naruszenia praw. Jeśli w przyszłości mielibyśmy dowiedzieć się o naruszeniu praw przez podlinkowane strony bądź ich treści, linkowanie zostanie przez nas niezwłocznie usunięte. Na wypadek, gdybyście Państwo w przyszłości dowiedzieli się o naruszeniu praw przez podlinkowane strony, prosimy nas poinformować.

6. Zamawianie materiałów

Dornbracht oferuje użytkownikom możliwość zamawiania broszur, teczek prasowych itp. (zwanych dalej „Materiałami“). Klienci firmowi otrzymują Materiały dla przekazania ich klientom detalicznym w celu wspierania sprzedaży produktów Dornbracht. Dornbracht może ograniczyć ilość zamawianych egzemplarzy. Roszczenie z tytułu prawa do otrzymania Materiałów przez użytkowników nie istnieje. Dornbracht nie przejmuje gwarancji względem dostępności Materiałów bądź możliwości ich pobierania.

7. Użytkowanie bezpłatne

Większość serwisów udostępnianych jest Państwu bezpłatnie. Na wypadek żądania opłat przez Dornbracht za pojedyncze serwisy musicie Państwo wyrazić ewentualnie zgodę na dodatkowe Warunki Użytkowania bądź dalsze ustalenia. Stanowią one m.in. podstawę informacji dotyczących opłat, dostaw czy zwrotów.

8. Ochrona danych

Dornbracht przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w związku z pobieraniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem danych osobowych. Z przepisami o ochronie danych firmy Dornbracht możecie Państwo zapoznać się korzystając z następującego odsyłacza: http://www.dornbracht.com/pl-PL/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Inne

9.1. W związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania oraz stosunkiem prawnym między Użytkownikiem a firmą Dornbracht znajduje zastosowanie wyłącznie prawo niemieckie. W sprawie sporów wynikających ze stosunku prawnego stron sądem właściwym jest sąd w Iserlohn, o ile Użytkownik jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego. W innych przypadkach obowiązuje ustawowa właściwość sądu.
9.2. Jeśli jakiekolwiek z postanowień jest, czy też stanie się, bezskuteczne lub niewykonalne, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
9.3. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania są w każdej chwili dostępne na naszej Stronie internetowej pod „Warunki Użytkowania“. Ponadto dokument ten można wydrukować bądź zapisać za pomocą ogólnie dostępnych funkcji własnych aplikacji internetowych. Alternatywnie mogą Państwo dokument zapisać w formacie pliku pdf oraz archiwizować go, klikając tutaj. W celu otworzenia pliku pdf konieczny jest bezpłatny program Adobe Reader (pod www.adobe.de) bądź podobne programy do odtwarzania plików w formacie pdf.

II. Szczególne Warunki Użytkowania dla klientów zarejestrowanych

W celu korzystania z niektórych naszych serwisów konieczne jest posiadanie konta klienta, co związane jest z rejestracją na naszej Stronie Internetowej. . Dla naszych partnerów z zakresu handlu, rzemiosła oraz architektury (zwanych dalej: „Klientami firmowymi“) stworzyliśmy ekskluzywne strony (zwane dalej„Dornbracht-Professional“), do których mają oni dostęp po ich autoryzacji przez Dornbracht. Poniższa umowa użytkowania stanowi prawne warunki ramowe regulujące korzystanie z tych stron.

1. Zawarcie umowy/ Treść umowy

1.1. W chwili wysłania formularza zgłoszeniowego zgłaszają Państwo wiążącą ofertę w celu zawarcia poniższej umowy użytkowania. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych dostępu Dornbracht przyjmuje Waszą ofertę w celu zawarcie umowy. Stanowi to podstawę dostępu do zakresu Dornbracht-Professional.
1.2. Jako osobisty partner do kontaktu z Klientem Firmowym zapewniacie Państwo, że jesteście umocowani przez reprezentowanego przez Was Klienta Firmowego do zawiązania z firmą Dornbracht umowy użytkowania.
1.3 Konkretne świadczenia oferowane przez Dornbracht w ramach Dornbracht-Professional prosimy przejąć z danych stron internetowych. W razie pytań dotyczących naszego serwisu są do Państwa dyspozycji nasi terenowi partnerzy ds. dystrybucji, których spis jest do wglądu pod „Kontakty“ w stopce. Alternatywnie mają Państwo również możliwość skontaktowania się drogą e-mailową pod adresem: info@dornbracht.de, co zostanie przekazane odpowiedniemu przedstawicielowi terenowemu oraz przez niego opracowane.

2. Prawa autorskie

Dornbracht-Professional służy wyłącznie do informacji skierowanych do Klientów Firmowych. Wszelkie treści, a w szczególności zdjęcia, teksty i grafiki mogą być wykorzystywane lub przetwarzane przez Klientów Firmowych w celach komercyjnych wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą udzieloną przez firmę Dornbracht. Wyłącznie zamówione i otrzymane Materiały, jak np. katalogi lub broszury w formie druku, mogą być przekazywane klientom naszych Firmowych Klientów w celach wspierania sprzedaży w niezmienionej formie oryginalnej.

3. Bezpłatność korzystania / Dostępność

3.1. Korzystanie z Dornbracht-Professional jest dla klientów bezpłatne. Udostępnienie oraz ponoszenie kosztów za dostęp do Internetu, konieczny do korzystania z Dornbracht-Professional, nie wchodzi w zakres świadczeń ze strony Dornbracht. Koszty za połączenie internetowe oraz odpowiedni czas w związku z pobieraniem materiału itp. ponosi samodzielnie klient.
3.2. Dornbracht nie przejmuje gwarancji i innej odpowiedzialności związanych z udostępnianiem Dornbracht-Professional, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności na wypadek zakłóceń bądź przerw względnie czasowych bądź długotrwałych awarii Dornbracht-Professional.

4. Zachowanie w tajemnicy

Państwo potwierdzają, że ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dostępu do Dornbracht-Professional. W stosunku do firmy Dornbracht ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie aktywności związane z Waszym kontem. Na wypadek stwierdzenia przez Państwa, że dane dostępu zostały wykorzystane przez inną osobę bez Waszej zgody, należy niezwłocznie poinformować o tym firmę Dornbracht.

5. Okres obowiązywania/Wypowiedzenie/Prawo dostępu

5.1. Umowa zostaje zwarta na czas nieokreślony. Stosunek umowny zostaje jednak zakończony automatycznie, jeśli Dornbracht zakończy udostępnianie serwisu Dornbracht-Professional.
5.2. Ponadto niniejsze postanowienie może być w każdej chwili wypowiedziane w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron.
5.3. Prawa dostępu do Dornbracht-Professional dotyczące pojedynczych klientów mogą być zarazem w każdej chwili przez Dornbracht rozszerzone bądź ograniczone.

Iserlohn, luty 2012 r.

Powyższe Ogólne Warunki Użytkowania stanowią własność intelektualną podlegającą ochronie prawami autorskimi. Korzystanie - również częściowe - przez osoby trzecie w celach komercyjnych jest niedozwolone.