Dataskydd och säkerhet

Dataskyddsförklaring
Denna dataskyddsförklaring redogör för vilken typ av data, vilket omfång av data det handlar om och vilket syfte insamlandet av data från besökarna och användarna (fortsättningsvis kallade ""användarna"") utfört av Kemitron Gesellschaft für chemische und elektronische Mess- und Regelverfahren mbH, An den Kiesgruben 14, D-73240 Wendlingen, Tyskland (fortsättningsvis kallad ""tjänsteleverantören"") har, rent juridiskt.
Om du har frågor som rör dataskydd kan du nå oss på vardagar mellan 09.00 och 17.00 på telefon ´+49(0)7024 95060, eller via e-post adress info@kemitron.de.

Denna dataskyddsförklaring gäller endast för Kemitrons insamling och användning av data inom ramen för det beställningsförfarande som beskrivs här, och inte för annan användning av denna webbsida som tillhör Dornbracht GmbH & Co. KG.

Registrering av data
Tjänsteleverantören registrerar data om varje online-besök (så kallade serverlogfiles).Till dessa data hör namnet på den besökta webbsidan, aktuell mapp, datum och klockslag för besöket, den överförda datamängden, meddelande om lyckat besök, typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, referer URL (den tidigare besökta sidan som länkade till den aktuella), IP-adressen och användarens internetleverantör.Tjänsteleverantören använder dessa protokolldata utan att koppla dem till användarens person eller skapa någon profil, enligt lagens bestämmelser, utan enbart för statistiska utvärderingar, för företagets egna syften, för att förbättra säkerheten och optimera online-tjänsten.Tjänsteleverantören förbehåller sig emellertid rätten att kontrollera protokolldata i efterhand, om det finns konkreta skäl att misstänka ett olagligt användande av tjänsten.

Registrering och utnyttjande av persondata
Persondata registreras och utnyttjas endast av tjänsteleverantören när lagen tillåter detta, eller användarna tillåter det.Vanligen är det uppenbart för användarna när de utnyttjar tjänsten vilka data som registreras, till exempel namn, e-postadress och eventuellt meddelande när man använder beställningsformuläret.De personliga data som uppges i samband med en beställning av varor (såsom till exempel namn, e-postadress, adress, betalningsuppgifter) används av säljaren för att kunna uppfylla avtalet.Dessa data behandlas under sekretess, överförs krypterade och överlåts ej åt någon tredje part som inte är involverad i beställningen, leverans av varan eller betalningen av samma.När man tar kontakt med tjänsteleverantören (via kontaktformulär eller e-post) lagras nyttjarens data, för att kunna behandla förfrågan och ifall det uppkommer följdfrågor.Tjänsteleverantören har träffat organisatoriska, avtalsmässiga och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att Datainspektionens föreskrifter efterlevs samt att förhindra slumpmässiga eller medvetna manipulationer, eller att data gårförlorade, förstörs eller hamnar i händerna på ovidkommande personer.

Överlåtande av data åt tredje part
En nyttjares data överlåts åt tredje part endast när gällande lagstiftning tillåter detta eller en nyttjare medgivit ett sådant överlåtande.Så är fallet till exempel när överlåtandet av data behövs för att uppfylla kontraktsmässiga åtaganden gentemot nyttjaren och när postadressen efter en webbshopbeställning ges vidare till en speditionsfirma.Eller när nyttjarens personuppgifter begärs ut av åklagarmyndigheten.Nyttjarens persondata ges aldrig vidare eller säljs till tredje part i reklamsyfte eller för att framställa nyttjarprofiler.

Cookies
Tjänsteleverantören använder cookies inom ramen för sitt online-erbjudande.Cookies är små datafiler som installeras på nyttjarens dator och kan lagra informationer för tjänsteleverantören.Temporära cookies raderas när webbläsaren stängs, permanenta cookies behålls under en bestämd tid och kan ta fram de lagrade informationerna om webbshopen kontaktas igen.Cookies används för att underlätta användandet av tjänsten.Sålunda lagrar en cookie en nyttjares varukorg och dess status.Nyttjaren kan påverka användandet av cookies.I de flesta webbläsare kan du välja att begränsa eller helt förhindra att cookies sparas på datorn.Tjänsteleverantörerna försöker utforma online-erbjudandet så att man inte behöver använda cookies.Men man bör vara medveten om att användandet av en webbsida kan försvåras eller omöjliggöras om man inte tillåter cookies.

Informationer via nyhetsbrev
E-post med reklamerbjudanden från tjänsteleverantören skickas endast sedan man fått ett entydigt medgivande från nyttjaren.Nyttjarna kan när som helst frånsäga sig att motta flera nyhetsbrev.Det finns bl.a. en möjlighet att tacka nej till flera nyhetsbrev i varje mail.Innan ett nyhetsbrev skickas får nyttjaren ett mail där han ombeds bekräfta att han önskar motta nyhetsbrevet.Förfrågningar som inte bekräftats leder till att utskicket av nyhetsbrevet stoppas senast inom fyra veckor.Informationer inom ramen för avtalet mellan parterna räknas inte som reklam.Dit hör utskick av tekniska informationer, informationer om betalning, frågor angående beställningar och liknande informationer.Nyttjarna kan i efterhand be att få en utskrift av utskicksloggen per e-post, genom att vända sig till någon av de ovan angivna kontaktmöjligheterna.I samband med en anmälan lagrar tjänsteleverantören tidpunkten för anmälan och svaret, liksom nyttjarens IP-adress.Tjänsteleverantören är enligt lagen skyldig att föra protokoll över anmälningar, för att kunna redovisa en korrekt gjord anmälan.

Google Analytics
Tjänsteleverantören använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (""Google"").Google Analytics använder så kallade ""cookies"", textfiler, vilka lagras på nyttjarens dator och möjliggör en analys av hur du använder webbsidan.De informationer som cookien ger om hur nyttjarna använder den här webbsidan överförs vanligen till en av Googles servrar i USA och lagras där.När IP-anonymisering aktiverats på denna webbsida förkortar emellertid Google nyttjarnas IP-adresser, inom Europeiska unionens medlemsstater och andra länder som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetet.Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där.På denna webbsida har IP-anonymiseringen aktiverats.På uppdrag av den här webbsidans administratör använder Google dessa informationer för att utvärdera hur nyttjarna använder webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteter och ge webbsidans administratör andra tjänster som sammanhänger med användandet av sidan och internetanvändandet.Den IP-adress som Google Analytics får från din internetleverantör kopplas inte ihop med andra data från Google.Nyttjarna kan hindra att cookies lagras genom att göra en inställning i internetleverantörsinställningen. Tjänsteleverantören vill emellertid påpeka för nyttjarna att de i så fall inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsida fullt ut.Nyttjarna kan dessutom hindra att de data som cookien registrerar om hur du använder webbsidan (inkl. din IP-adress) skickas till Google och bearbetas av dem, genom att ladda ner och installera den plugin som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Avbeställning, ändringar, korrigeringar och aktualiseringar
Nyttjaren har rätt att begära och gratis erhålla upplysningar om alla persondata som rör honom och finns lagrade hos tjänsteleverantören.Kontaktinformation finns i tjänsteleverantörens kolofon.Dessutom har nyttjaren rätt att få felaktiga data korrigerade, liksom att få sina personliga data spärrade och raderade, om det inte hindras av en laglig skyldighet att bevara data.Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra sin dataskyddsförklaring, om den behöver anpassas till en ny juridisk situation eller om tjänsten eller databehandlingen ändras.

Ansvar
Såsom tjänsteleverantör är vi enligt §§ 7 ff.TMG ansvariga - enligt lagstiftningen - för vårt eget innehåll på denna webbsida, rent konkret för denna dataskyddsförklaring.Vi sköter inte själva denna webbsida och kan därför inte ta något ansvar för annat innehåll på sidan eller för externa länkar till andras webbsidor, på vars innehåll vi inte har något inflytande.
För det övriga innehållet på denna webbsida liksom för innehåll på länkade sidor ansvarar respektive innehavare av webbsidorna.