The source of archetype

“Vi var ganska snabbt mycket nära lösningen”, säger Benedikt Sauerland, medan han på nytt tittar på de första modellerna av det nya ritualbadrummet. Sauerland ingår i företagsledningen på Sieger Design och ledde projektet ELEMENTAL SPA från formgivarnas sida. Han är själv förvånad över att en primär presentationsmodell, som designarna snarare ansåg vara en platshållare för att åskådliggöra deras grundläggande idéutkast, redan liknar den slutgiltiga produkten i så hög grad.
ELEMENTAL SPA är ett mycket ovanligt projekt, ingen formsökningsuppgift i vanlig bemärkelse. I fokus för formgivningsprocessen stod frågan: “Hur kan jag omsätta konceptidén till en produkt?” Sauerland är säker på att “man kommer att umgås med vatten på ett friare sätt i hemmamiljön”. Begreppet “ritualbadrum” innebär enligt hans mening den “medvetna, nästan kultiska upplevelsen av vatten”. Produkten ger därvid människan incitament till “att bli mer medveten om sitt handlande”. Men hur uppstår ett nytt slags form, en ny produkt ur de första idéerna?
“Från Dornbracht får vi inte den klassiska förhandsinformationen från uppdragsgivaren som vi sedan arbetar igenom punkt för punkt”, berättar Sauerland. När en ny produkt börjar utvecklas äger i de flesta fall work - shops, meetings och diskussioner rum. Samarbetet mellan tillverkaren och formgivarna som har vuxit fram under en lång tid tog sin början år 1983. Båda sidor bedriver en intensiv form av samarbete. “Vi är relativt många som först går igenom vilket tema som står som nästa på agendan. Vi diskuterar, sammanfattar, komprimerar.” Resultatet blir ett konceptdokument som ringar in temat och “som vi anknyter till och tar upp”. Benedikt Sauerland talar om “presentation av elementet vatten” som redan spelade en roll i samband med armaturserien MEM och BALANCE MODULES som RAIN SKY och WATER FALL. Vattnet ska bromsas in, ska flyta lugnt. Så mycket stod klart redan från början. “Waterspaces” kallade formgivarna sitt första, mer komplexa konceptembryo. Liksom vid tidigare projekt stod den förändrade användningen av badrummet i fokus. Målsättningen var att tydliggöra en så omedelbar åtkomst till vattnet som möjligt liksom vattnets inneboende krafter och energier. Armaturen ska få en starkare autonomi i sin kontext, inte längre vara bara ett objekt som till slut infogas i ett färdigplanerat badrum. “Den är ett element som skänker vatten”, säger Benedikt Sauerland. Men samtidigt ska den som formgivet objekt träda i bakgrunden. “Det är som om man skulle söka en källa och slå ner pålar i marken”, konkretiserar formgivaren ursprungsidén till ELEMENTAL SPA. För att åskådliggöra idén använde Sieger Design en bild av innergården till Barcelona Pavillons av Mies van der Rohe, på vilken de markerade de ställen där vatten strömmar ut – eller skulle kunna strömma ut – med röda punkter. Lokalisering och avmaterialisering var de två krav som projektet ville svara mot. Bilden av källan uppstod. “Människan behöver inte armaturen utan åtkomsten till vatten”, preciserar Benedikt Sauerland. Följaktligen bör manövrering och användning kunna realiseras i ett och samma moment. I det idealiska fallet befinner sig därför manöverhandtag direkt under armaturen. Armaturens konventionella, formmässiga utseende har lösts upp. ELEMENTAL SPA präglas av två element: den förkromade, egentliga vattendistribu - tören, av formgivarna kallad munstycke, och en monolitisk, mycket neutralt hållen kropp av vit Corian. Tillsammans bildar de ett mycket harmoniskt skulpturalt system. “Förverkligandet av formen, den förstärkta minimaliseringen”, kompletterar Michael Sieger, “kan man även se som ett emotionellt moment.” Sedan 1988 residerar Sieger Design i barockslottet Harkotten mellan Münster och Osnabrück, där man har inrätt at en egen flexibel verkstad i valven under slottet. Övergången från koncept- till modell- och försöksfas är på Harkotten samtidigt förknippad med en våningsväxel. “Det är möjligt för oss att mycket snabbt komma fram till modellen med utgångspunkt från de första ritningarna”, säger formgivaren Sauerland. Prototyperna tillverkas i skumplast som tillåter en kreativ bearbetning. Med hjälp av lackfärg och kromfolie simuleras den senare ytan.
Vattnet – och det visade sig vara projektets största utmaning – skulle strömma ut ur munstycket som en laminär stråle utan virvlar. Ämnat var “en viss estetisering av vattenbilden”, enligt Sauerland. Det skulle så länge som möjligt flyta parallellt – som en film – i riktning golvet. Formgivarna gav munstycket en kristallin, kantig form. Det visade sig snart att det måste finnas tillräckligt med plats mellan vägg och armatur för ett lugnt vattenflöde så att den önskade strålbilden skulle kunna uppstå vid munstycket. Men det var inte den enda svårigheten. För så enkelt är det inte att överlista fysiken. Vattnets ballistiska kurva löper som en parabel. Vattenstrålen har en tendens att närma sig väggen. Och inte nog med det – den faller relativt snabbt samman och vrider sig. Det stod snart klart att det nu inte bara handlade om att utveckla en plausibel yttre form. Att arbeta med vatten innebär att arbeta med en elementär kraft. Formgivarnas uppmärksamhet fokuserades på munstyckets inre kontur. I Sieger Designs verkstad tillverkade modellbyggaren Rauch ett flertal varianter. Här på Harkotten liksom på Dornbracht testade formgivare och tekniker modellerna under realistiska villkor. I försöks - serierna tog man även hänsyn till vattnets tryck och volym. De första prototyperna hade emellertid ojämna och osnygga innerkonturer och motsvarande inte tillverkarens och formgivarnas stränga kravprofil. “Vi hade nästan kommit fram till den slutsatsen att vi var tvungna att avbryta projektet.” För att lösa problemet investerade Dornbracht i en ny tillverkningsmetod som även omfattade det inre utförandet. Mellan projektets början och den första presentationen av ELEMENTAL SPA på ISH i Frankfurt gick det nästan två år. Teknikerna och formgivarna förde hårda förhandlingar: “Kanske en millimeter till här?” var en typisk mening, med vilken båda försökte komma närmare optimum. “Tillverkningsavdelningen ville ha en större radie. Vi snarare en mindre”, berättar Sauerland. Bortsett från tekniska frågor gällde det att tillsammans med marknadsavdelningen på Dornbracht destillera fram de riktiga varianterna bland överflödet av möjligheter. Sieger Design utvecklade en rad scenarier för hur produkten skulle användas. I utkasten fanns redan förbättringar på temat vattnets kvalitet skisserade. Tankar om hållbarhet och vattenkvalitet spelade i detta sammanhang en roll. Under det att mässpubliken häpet betraktade nyheterna höll formgivare och tillverkare sedan länge på med att vidareutveckla sina idéer, komplettera produkter och söka nya, skenbart olösbara utmaningar.