The planned bathroom

SYMETRICS – ARCHITECTURE MODULES OPTIONS. I detta badrum står allt i relation till varandra. Modulerna, materialen, arkitekturen.


THOMAS EDELMANN: Vilket koncept ligger bakom programmet SYMETRICS?
BENEDIKT SAUERLAND: Elementen i en badrumsinstallation placeras ofta på fel plats på väggen. I byggnadsstommen saknas, med undantag för infällda element, relationen till andra objekt som till exempel badkaret som installeras först senare. Även om installatören frågar byggherren: “Var vill ni ha handduschen?” hjälper det inte heller. Hur ska man kunna avgöra det? SYMETRICS erbjuder för sådana fall en slags layout. Det tjänar som regelverk åt varje grafiker och består av linjer, med vars hjälp formgivande element kan placeras på rätt sätt. När deras relation till varandra är etablerad märker man inget rutmönster längre utan bara den prydliga installationen.

T.E.: Vilka fördelar har ett modulärt badrumsprogram?
B.S.: Det hjälper planeraren eller byggherren att definiera användningsrelationer. I ett hushåll med små barn eller olika långa människor kann man bestämma olika höjder med koordinaterna i SYMETRICS. Men det hjälper framför allt till att definiera produktrelationer. Med montageskenorna kan jag kontrollera vertikala och horisontala avstånd. Grundmönstret på 60 gånger 60 millimeter baserar på täckplattan för ett manöverelement. Yttre, givna parametrar ledde fram till detta mått. När manöverelement läggs till blir den gemensamma bärplattan större på motsvarande sätt. Vi rekommenderar bestämda avståndsförhållanden mellan elementen.

T.E.: Hur påverkar modulariseringen design och inredningsarkitektur?
B.S.: Med hjälp av repertoaren av enskilda element kan de mest skilda scenarier gestaltas. Därigenom löser sig SYMETRICS från den traditionella serieföreställningen som var influerad av den så kallade designlinken, den rena yttre uppenbarelsen av en allmän nämnare. Det handlar så tillvida inte längre om att armaturen signalerar “titta, vad vacker jag är”. Arkitekter och badrumsplanerare förfogar över moduler för en anspråksfull planering, vilka samtidigt erbjuder mer säkerhet vid realiseringen. Arkitekterna väljer de produkter som inordnar sig i deras planering så att en övertygande helhetsbild kann uppstå. Då vore det kontraproduktivt om varje produkt i badrumskonceptet skulle göra sig viktig.

T.E.: Vilka scenarier är i framtiden tänkbara med SYMETRICS?
B.S.: Ju mer komplexa bestämda uppgifter blir som armaturerna ska uppfylla desto mer meningsfulla är elektroniska styrelement. Perspektiviskt är en differentiering av styrelementen och piparna tänkbar. För oss är det viktigt att armaturerna förändrar sig evolutionärt, att deras förtrogna semantik upprätthålls.

T.E.: Vilka framtidsperspektiv ser du för gestaltningen av badrummet?
B.S.: Temat vatten har möjligheter som inte är uttömda på långt när. Eftersom vatten är obligatoriskt i badrummet uppstår en rad projektionsmöjligheter. Till dessa räknas en domesticering av naturfenomen och mycket annat. Utan att bli esoterisk kan man fundera över det mänskliga livets transcendentala faktorer: När vi konstaterar att vi till 70 procent består av vatten och vet
att vi är i stånd att tänka och spara information är det inte helt absurt att anta att vatten är delaktigt när vetande sparas. Vad det innebär för formgivningen lämnar vi tillsvidare öppet.

Modularizing the range

T.E.: Har synen på design förändrats under den senaste tiden?
B.S.: När sanitärbranschen upptäckte designen stod formsökningsuppgifter som hade en stark relation till tidsandan i förgrunden. På den tiden var man av den åsikten att man ville tillfredsställa olika smaksegment. I dag har bilden ändrat sig. Tillverkarna har städat upp sina program. Och vår självförståelse har dessutom förändrats. Vi ser oss inte längre i första hand som formsökare utan söker en konceptmässig åtkomst till projekten. Andreas Dornbracht framkastade en gång frågan, vad som kommer efter formen. I åratal har man heroiserat formgivaren och schematiserat föreställningen om art design. Min mening är att man måste leverera en solid prestation. Design bör koncentrera sig på marknader och människor, den ska öppna och utveckla nya teman. Jag har arbetat nästan 20 år på Sieger Design och anser att sanitärbranschen är förutbestämd att gå ännu längre och nå en ännu högre status än den som redan uppnåtts. För närvarande minimaliserar och avmaterialiserar sig produkterna.

T.E.: Kommer formerna därigenom att bli utbytbara i högre utsträckning än hittills?
B.S.: Visst finns risken, men inte om man i högre grad bemödar sig om formgivning av upplevelsevärldar i stället för om speciellt exponerade, individuella objekt. Det är mycket mer spännande att vidareutveckla ett tema som “åtkomsten till vattnet” än att alltid göra detsamma annorlunda. Det handlar om förändrade användningssätt som kräver nya sätt att gå tillväga på. Tidigare tenderade vi ibland till att vässa pennan och finna ett koncept via formsökningen. Det är otänkbart i dag. Öppningen av vardagsrummet till köket, badrummets förändring från våtutrymme till ett rum med hög livskvalitet kräver att man utarbetar ett koncept och kontrollerar det innan man börjar med realiseringen i detalj. Kraven på arkitekter och planerare kommer att stiga. Badrummet kommer att förändras vidare. Det handlar om att låta de olika funktionsområdena ta del av varandra i högre utsträckning.