Allmänna användningsvillkor

från Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn
(version: februari 2012)

Nedanstående användningsvillkor utgör de rättsliga ramförutsättningarna mellan Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn / Deutschland (hädanefter "Dornbracht") och användaren (hädanefter "användare"). Webbplatsen www.dornbracht.com (hädanefter "webbplats") som tillhandahålls av Dornbracht får uteslutande användas enligt dessa användningsvillkor. I enstaka fall kan de allmänna användningsvillkoren kompletteras, ändras eller ersättas med ytterligare villkor, t ex för förvärv av produkter.

Under siffra I. anges villkoren i samband med den allmänna användningen av vår webbplats. Under siffra II. regleras de särskilda användningsvillkoren för registrerade kunder.

Vi förbehåller oss rätten att då och då ändra på innehållet i dessa Allmänna användningsvillkor, varför vill vi be dig att läsa igenom användningsvillkoren på nytt nästa gång du besöker vår webbplats och därmed ta del av dessa ändringar.

I. Allmänna användningsvillkor för besökare på webbplatsen

1. Upphovsrätt

Dornbracht förbehåller sig samtliga rättigheter till webbplatsen, till tillhandahållna kundportaler, samtliga ingående innehåll (t ex texter, logotyper, bilder, grafik, musik, animationer och videor) samt till webbplatsens utformning och struktur. Detta gäller även för allt innehåll som tillhandahålls för nedladdning. Webbplatsen inkl. dess utformningskaraktärer och innehåll täcks av lagen om upphovsrätt och andra skyddslagar. Innehållet på webbplatsen, t ex texter, logotyper, bilder och grafik, får inte bearbetas eller användas till kommersiella syften. Vill vi särskilt understryka att detta innehåll inte får kopieras, distribueras, spridas på online-erbjudanden som hör till affärskunder, ändras eller på annat sätt ställas till tredje parts förfogande.

2. Varumärken

Om inget annat anges, är Dornbrachts varumärken och produktnamn som anges på webbplatsen varumärkesrättsligt skyddade. Detta gäller särskilt för varumärket Dornbracht, Dornbracht-logotypen samt våra produktnamn. Även om varumärken som logotyp eller namn saknas, betyder detta inte att produkterna inte är varumärkesrättsligt skyddade. En ej auktoriserad användning av dessa varumärken eller andra material är uttryckligt förbjudet och innebär varumärkesintrång eller intrång i andra skyddsrättigheter.

3. Ansvar

3.1. Informationen på webbplatsen har Dornbracht sammanställt enligt bästa förmåga med professionell omsorg. Vi strävar efter att ständigt utöka och uppdatera denna information. Vi kan dock inte ge någon garanti - varken uttryckligt eller underförstått - för att informationen på webbplatsen är komplett eller korrekt. Vi vill särskilt understryka att det är möjligt att denna informationen inte längre är aktuell. För särskild rådgivning eller anvisningar kring våra produkter eller tjänster, var vänlig kontakta oss direkt.
3.2. Du förklarar dig införstådd med att använda denna webbplats och dess innehåll på egen risk. Dornbracht ansvarar endast för skador som uppstått av handlingar, som du utfört utifrån innehållet på webbplatsen, vid uppsåt eller grov vårdslöshet från lagstadgade representanter, anställda eller övriga underentreprenörer. Ovanstående reglering gäller inte om skyldigheter har åsidosatts som är av väsentlig betydelse för att uppfylla avtalet. Såvida ansvar ej kan uteslutas, ansvarar Dornbracht endast i den omfattning som skadan kunde förutsägas. I sådana fall är vårt ansvar begränsat till 1.000,- euro per skadetillfälle.
3.3. Dornbracht ansvarar varken för säkerheten på denna webbplats eller för att de funktioner som anges på denna webbplats fungerar störnings- och felfritt, ej heller för att störningar åtgärdas eller att denna denna webbplats är fri från virus eller andra skadliga element.
3.4. Allt innehåll, information och anvisningar tillhandahålls i föreliggande form. Varken Dornbracht eller dess organ, underentreprenörer, avtalsparter eller anställda ansvarar för direkta, indirekta, följd- eller biskador resp. andra skador (inkl. men inte begränsad till finansiella förluster, dataförlust, vinstnedgång, ordernedgång, avbrott i affärsverksamheten osv), som resulterar ur användningen eller bristande förmåga att använda denna webbplats, dess innehåll, information eller anvisningar.
3.5. Dornbracht ansvarar inte för defekter inom maskinvara och programvara som står i samband med åtkomsten till eller användningen av denna webbplats, eller i samband med informationsförmedling, ändringar eller information som ställts till förfogande. Föreliggande ansvarsfrihet gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Även Dornbrachts organ, underentreprenörer, avtalsparter och anställda är endast skadeståndsskyldiga vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Skadeståndsanspråk är begränsade till typiska förutsebara skador.

4. Skadeersättning

Du måste hålla Dornbracht, dess affiliater, ledande anställda, chefer, ägare och befullmäktigade skadeslösa och betrakta dem som oskyldiga rörande alla skadeståndskrav, krav, ersättningar, kostnader och skyldigheter, inklusive rimliga advokatarvoden som framställs på grund av eller orsakat av dina handlingar eller rättigheterna som tillhör andra personer eller organisationer. Du godkänner att du kommer att samarbeta i rimlig mån under försvar av en eventuell tvist. Dornbracht förbehåller sig rätten att på egna kostnader överta exklusivt försvar av och kontroll över alla tvister som annars underställs skadeersättning av dig.

5. Friskrivning från ansvar för externa länkar / webbplatser som tillhör tredje part

Denna webbplats innehåller externa länkar till andra webbplatser som inte drivs av Dornbracht. Sådana externa länkar tillhandahålls endast för att öka användarvändligheten. För innehållet på länkade sidor ansvarar endast resp. ägare. Dornbracht övertar inget ansvar för att sådana webbplatser är tillgängliga eller för innehållet på dessa sidor, ej heller ansvar skador - oavsett slag - som uppstått av användning av dessa sidor. Innan länkarna integrerades hade Dornbracht granskat dessa webbplatser avseende uppenbara lagöverträdelser. Om vi i framtiden informeras om lagstridigt innehåll eller lagöverträdelser på dessa länkade sidor, kommer länken att tas bort omgående. Om du upptäcker lagstridigt innehåll på webbplatser som länkas från vår webbplats vore vi tacksamma om du informerar oss om detta.

6. Beställning av material

Användare kan beställa broschyrer, pressmappar (hädanefter "material" från Dornbracht. Affärskunder får detta material som därefter kan överräckas till slutkunderna i säljfrämjande syfte för Dornbracht-produkter. Antalet exemplar som kan beställas kan komma att begränsas av Dornbracht. Användarna har inget rättsligt anspråk på dessa material. Dornbracht ger ingen garanti för att material är tillgängliga eller att material kan laddas ned.

7. Gratis användning

De flesta tjänster ställs till förfogande utan kostnad. För det fall att Dornbracht begär en avgift för enstaka tjänster, måste du eventuellt acceptera ytterligare användningsvillkor eller andra regleringar. Här anges bl a information om avgifter, leverans och återbetalning.

8. Sekretess

Vid registrering, användning och bearbetning av personliga data som tillhör användarna på denna webbplats följer Dornbracht gällande sekretesslagstiftning. Sekretessbestämmelserna för Dornbracht är tillgängliga med följande länk: http://www.dornbracht.com/sv-SE/Imprint/Data-Protection-Provisions.aspx.

9. Övrigt

9.1. För dessa Allmänna användningsvillkor samt för rättsförhållandet mellan användaren och Dornbracht gäller uteslutande tysk lagstiftning. Laga domstol för ev. tvister i rättsförhållandet mellan parterna är Iserlohn, under förutsättning att användaren är affärsman enligt gällande tyska handelsbalken (Handelsgesetzbuch). I annat fall gäller lagstadgad laga domstol.
9.2. Om en eller flera bestämmelser upphör att gälla eller är omöjliga att upprätthålla, påverkar inte detta giltigheten hos de andra bestämmelserna.
9.3. Våra Allmänna användningsvillkor står alltid till förfogande på vår webbplats under "Användningsvillkor". Dessutom kan detta dokument skrivas ut eller sparas som fil. För detta ändamål kan du använda funktionerna i din webbläsare. Alternativt kan du ladda ned dokumentet som PDF-fil och därefter arkivera det. Klicka här. För att kunna öppna PDF-filen behöver du ett gratisprogrammet Adobe Reader (tillgängligt på www.adobe.de) eller ett jämförbart program som kan hantera PDF-filer.

II. Särskilda användningsvillkor för registrerade kunder

För att kunna använda vissa av våra tjänster behöver du ett kundkonto, vilket förutsätter att du registrerar dig på vår webbplats. . För våra Professiona-partners inom handel, hantverk och arkitektur (hädanefter "affärskunder") har vi samnmanställt exklusiva sidor (hädanefter "Dornbracht-Professional"). Dessa sidor är tillgängliga efter att åtkomsten har auktoriserats av Dornbracht. Nedanstående användningsvillkor ger de rättsliga ramförutsättningarna för användningen av dessa sidor.

1. Avtalsslut / avtalsinnehåll

1.1. När ni sänder in anmälningsformuläret till oss i er egenskap av användare (hädanefter "användare"), är detta en juridiskt bindande offert att sluta nedanstående användaravtal. I och med att Dornbracht översänder era åtkomstdata accepterar Dornbracht er offert för ett avtalsslut. Därefter har ni åtkomst till vår Dornbracht-Professional.
1.2. I din egenskap som personlig kontaktperson för en affärskund intygar du att du på affärskundens vägnar är berättigad att att sluta föreliggande avtal med Dornbracht.
1.3 De konkreta tjänsterna som Dornbracht erbjuder på Dornbracht-Professional beskrivs närmare på resp. webbsidor. Vid frågor kring våra tjänster står vår lokala försäljningspartners gärna till förfogande. Adressen till dessa partners anges i underraden under kontakter. Alternativt kan du kontakta oss på info@dornbracht.de. Vi vidarebefordrar ditt meddelande till vår lokala försäljningspartner som sedan kontaktar dig.

2. Upphovsrättt

Dornbracht-Professional är endast avsedd för information för affärskunder. Allt innehåll, i synnerhet bilder, texter och grafik, får endast bearbetas eller användas i kommersiellt syfte av affärskunder om Dornbracht redan i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd. Endast material som beställts och tagits emot, t ex kataloger och broschyrer, får överräckas till affärskundernas kunder i oförändrat skick i säljfrämjande syfte.

3. Gratis användning / tillgänglighet

3.1. Dornbracht-Professional ställs till kundernas förfogande utan kostnad. Tillhandahållande och kostnadsövertagande för en internetuppkoppling för att kunna använda Dornbracht-Professional hör inte till de tjänster som presteras av Dornbracht. Kunden måste själv stå för de kostnader som uppstår i samband med internetuppkoppling och nedladdningar.
3.2. Dornbracht ger ingen garanti och övertar inget ansvar för att Dornbracht-Professional är tillgänglig. Dornbracht ger i synnerhet ingen garanti vid störningar, avbrott eller ev. temporära eller permanenta bortfall i driften av Dornbracht-Professional.

4. Sekretess

Du intygar att du är ansvarig för att dina åtkomstdata till Dornbracht-Professional inte blir tillgängliga för andra personer. Du är ansvarig gentemot Dornbracht för alla aktiviteter som utförs på ditt konto. Om du konstaterar att dina åtkomstdata har använts av andra personer utan att du gett ditt tillstånd, måste Dornbracht omedelbart informeras om detta.

5. Löptid/Uppsägning/Åtkomsträttigheter

5.1. Avtalet sluts på obegränsad tid. Avtalsrelationen avslutas dock automatiskt om Dornbracht inställer de tjänster som erbjuds på Dornbracht-Professional.
5.2. För övrigt kan detta avtal alltid sägas upp av båda parter med omedelbar verkan.
5.3. Därutöver kan åtkomsträttigheterna för enstaka användare avseende Dornbracht-Professional alltid utökas eller begränsas av Dornbracht.

Iserlohn, februari 2012.

Ovanstående Allmänna användningsvillkor är intellektuell egendom som skyddas enligt lagen om upphovsrätt. Det är förbjudet för tredje part att använda dessa användningsvillkor - även utdragsvis - för industriella syften ist.