Künye
Kemitron Gesellschaft für chemische und elektronische Mess- und Regelverfahren mbH An den Kiesgruben 14 73240 Wendlingen Tel: +49 (0)7024 95060 Faks: +49 (0)7024 950630 info@kemitron.de Þirket yönetimi: Ingeborg Mayer-Klenk ve Stephan Mayer-Klenk Sicil mahkemesi Stuttgart, HRB 221006 USt-ID-Nr. DE146262978

Kemitron'dan koku kreasyonlarý
Kokularýn kullanýcýlarýn saðlýðýna ve hissiyatýna olumlu bir etkisi vardýr. Fiziksel refahý etkilerler ve duyulara hitap ederler. Koku kompozisyonlarýmýzýn istenilen etkiyi oluþturabilmesi için kullanýlan hammaddelerin kalitesine son derece önem vermekteyiz.
Kokular etkilerini sadece yaþadýklarý sürece yayarlar - duþ alma esnasýnda kokular geliþir ve tam çiçek açma gibi deðiþir.

Kemitron kalite sözü
Beden ve duyular için bir deneyim. Kemitron tarafýndan geliþtirilen ve üretilen kokular, duþlarda vb. kullaným için kullanýma hazýr, alkol içeren çözümlerdir.
Kemitron koku kreasyonlarý, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar, alkol ve sudan oluþan karýþýmlar ve kompozisyonlardýr. Kalite ve yaratýcýlýk, kendisini yüksek kaliteli, IFRA onaylý hammaddelerin seçiminde ve canlý koku yayýlýmýnda gösterir.
Üretim için kullandýðýmýz tüm koku maddeleri ve aromalar, IFRA ve RIFM tarafýndan denetlenmektedir. Bu kurumlar gönüllü olarak, koku maddeleri, aromalar, uçucu yaðlar ve benzeri maddelerin cilt uyumluluðunu, alerji durumunu, hassaslýðýný ve koku uyumluluðunu dünya çapýnda test eder ve denetlerler.
Kemitron koku kreasyonlarý, yüksek koku maddesi konsantrasyonlarý ve düþük dozajda yüksek kaliteli yardýmcý maddelerin (alkol) kullanýmý sayesinde çok üretkendir, verimlidir ve bu sayede maliyetten tasarrufludur. Kemitron koku kreasyonlarý emülgatör içermez. Kemitron dozaj sistemlerinde ve yaygýn olan tüm dozaj sistemlerinde kullanýlabilir.

Sorumluluk
Hizmet saðlayýcý olarak TMG (Tele Medya Kanunu) 7. maddesi vd. uyarýnca bu web sitesinde sadece bazý içerikler (somut olarak künye ve burada açýklanan sipariþ süreci) hakkýnda genel yasalar uyarýnca sorumlu oluruz. Bu web sitesinin iþletmecisi olmadýðýmýzdan, bu web sitesinin diðer içerikleri ve de içeriklerine herhangi bir þekilde etki edemediðimiz üçüncü kiþilerin web sitelerine yapýlan yönlendirmelerden sorumlu deðiliz.
Web sitesinin diðer içerikleri ve de buradan yönlendirilen sayfalar hakkýndaki sorumluluk sadece web sitesinin saðlayýcýsýna veya iþletmecisine aittir.