Veri gizliliði ve güvenlik

Veri gizliliði beyaný
Ýþbu veri gizliliði beyaný, ziyaretçilerin ve kullanýcýlarýn (bundan sonra birlikte "kullanýcý" olarak anýlýrlar) bilgilerinin, veri gizliliði hukuku açýsýndan sorumlu kurum olan Kemitron Gesellschaft für chemische und elektronische Mess- und Regelverfahren mbH, An den Kiesgruben 14, 73240 Wendlingen (bundan sonra "saðlayýcý" olarak anýlýr) firmasý tarafýndan toplanmasý ve kullanýlmasýnýn türü, kapsamý ve amaçlarý hakkýnda açýklama yapar.
Veri gizliliðine iliþkin sorularýnýz olduðunda bize iþ günlerinde saat 9:00 ile 17:00 arasýnda +49 (0)7024 95060 numaralý telefondan veya e-posta yoluyla info@kemitron.de adresinden ulaþabilirsiniz.

Veri gizliliði beyaný sadece burada sunulan ve açýklanan sipariþ süreci kapsamýnda verilerin Kemitron tarafýndan toplanmasý ve kullanýlmasý ile ilgilidir ve bu Dornbracht GmbH & Co. KG web sitesinin kullanýmý ile ilgili deðildir.

Eriþim bilgilerinin toplanmasý
Saðlayýcý, online hizmete her eriþimde verileri toplar (sunucu log dosyalarý olarak adlandýrýlýr). Eriþim verilerine, eriþilen web sitesinin adý, eriþim dosyasý, tarihi ve saati, transfer edilen veri miktarý, baþarýlý eriþime iliþkin mesaj, sürümü ile birlikte tarayýcý tipi, kullanýcýnýn iþletim sistemi, yönlendirme URL'i (önceki ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve sorgulayan operatör. Saðlayýcý bu protokol verilerini, kullanýcý kiþiye veya herhangi diðer profil oluþturmaya atama olmadan ve yasal hükümler uyarýnca sadece online hizmetin iþletimi, güvenliði ve optimizasyonu için kullanýlan istatistiksel deðerlendirmeler için kullanýr. Yasa dýþý kullanýma iliþkin somut delillerin bulunmasý durumunda saðlayýcýnýn bu protokol verilerini sonradan kontrol etme hakký bulunur.

Kiþisel verilerin toplanmasý ve kullanýmý
Kiþisel veriler, saðlayýcý tarafýndan sadece yasal olarak izin verildiði sürece veya kullanýcýnýn bu verilerin toplanmasýna izin vermesi halinde toplayabilir ve kullanýlabilir. Hizmetin kullanýmý esnasýnda hangi verilerin kaydedileceði kullanýcý açýsýndan genellikle açýktýr, örn. isim, e-posta adresi ve sipariþ formu kullanýlmasýnda yazýlan mesaj gibi. Ürün sipariþi için verilen kiþisel bilgiler (örneðin isim, e-posta adresi, adres, ödeme bilgileri), satýcý tarafýndan sadece sözleþmenin yerine getirilmesi ve iþleme konulmasý amacýyla kullanýlýr. Bu veriler gizli tutulur ve þifreli olarak transfer edilir, sipariþ, teslimat ve ödeme iþlemlerine dâhil olmayan üçüncü kiþilerle paylaþýlmaz. Saðlayýcýyla iletiþime geçildiðinde (iletiþim formu veya e-posta yoluyla) kullanýcýnýn bilgileri sadece talebin iþleme konulmasý ve müteakip sorular için kaydedilir. Saðlayýcý, veri koruma kanunu kurallarýna riayet edilmesi ve yanhlýþlýkla veya kasti manipülasyonlarýn, kayýplarýn, tahriplerin önlenmesi veya yetkisiz kiþilerin eriþiminin engellenmesi konularýnda organizasyonel, sözleþmeye baðlý ve teknik güvenlik önlemleri almýþtýr.

Üçüncü kiþilere veri iletimi
Kullanýcý bilgileri sadece yasal olarak izin verilmesi ve kullanýcýnýn onay vermesi halinde üçüncü kiþilere iletilir. Bu örneðin, verilerin iletilmesinin kullanýcýya karþý olan sözleþme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduðu veya maðazada yapýlan bir sipariþ sonrasýnda posta adresinin bir nakliye þirketine verilmesi gereken durumlardýr. Veya bu verilerin adli kovuþturma makamlarý tarafýndan talep edilmesi durumunda. Kullanýcýnýn kiþisel bilgileri reklam amaçlý veya kullanýcý profilleri oluþturulmasý için kesinlikle üçüncü kiþilere satýlmaz veya iletilmez.

Çerezler
Saðlayýcý, online hizmet çerçevesinde "Cookies" olarak adlandýrýlan çerezler kullanmaktadýr. Çerezler, kullanýcý bilgisayarýna yerleþtirilen ve saðlayýcý için bilgi kaydeden küçük dosyalardýr. Geçici çerezler tarayýcýnýn kapatýlmasý sonrasýnda silinir, kalýcý çerezler belirlenen bir süre boyunca kayýtlý kalýr ve online hizmete yeniden eriþilmesi durumunda kaydedilen bilgileri kullaným için sunar. Çerezler, hizmetin kullanýmýný kolaylaþtýrmak için kullanýlýr. Bu þekilde çerezler, kullanýcýnýn alýþveriþ sepetini kaydeder. Kullanýcý, çerezlerin kullanýmý üzerine etki edebilir. Çoðu tarayýcýlar, çerezlerin kaydedilmesinin sýnýrlandýrýlabileceði veya tamamen engellenebileceði seçeneklere sahiptir. Online hizmetin tasarýmýnda saðlayýcý, çerezlerin kullanýmýna gerek kalmamasý için elinden geleni yapmaktadýr. Ancak, çerezler olmadan kullanýmýn ve özellikle kullaným konforunun sýnýrlandýrýlacaðý hakkýnda bilgi verilir.

Haber bülteni yoluyla bilgi gönderimi
Saðlayýcý ve hizmetleri hakkýnda reklam bilgileri içeren e-postalar, sadece kullanýcýnýn açýk onayý olmasý halinde gönderilir. Kullanýcý, bu haber bülteni aboneliðini her zaman iptal edebilir. Ýptal etme olanaðý her bir e-posta içinde verilmiþtir. Haber bülteni gönderilmeden önce e-posta sahibine bir onay e-postasý gönderilir, kullanýcýnýn bu e-postada haber bülteni kaydýný onaylamasý gerekir. Onaylanmayan kayýtlar en geç dört hafta içinde otomatik olarak silinir. Kullanýcý ile olan sözleþme iliþkisi kapsamýnda gönderilen mesajlar, reklam bilgileri dahilinde deðildir. Teknik bilgilerin, ödeme iþlemlerine iliþkin bilgilerin, sipariþler ile ilgili sorularýn ve benzeri mesajlarýn gönderilmesi bunlarýn arasýndadýr. Kullanýcýlar daha sonra yukarýda verilen iletiþim seçeneklerine e-posta göndererek bilgilendirme listesinden çýkarýlmasýný talep edebilir. Kaydýnýzýn yapýlmasý esnasýnda saðlayýcý, kayýt ve onay saatini ve de kullanýcýnýn IP adresini kaydeder. Usulüne uygun bir kaydýn belgelenmesi açýsýndan saðlayýcý, yasal olarak bu kayýtlarý belgelendirmek zorundadýr.

Google Analytics
Bu saðlayýcý, Google Inc. (“Google”) web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanýr.Google Analytics, kullanýcý bilgisayarýna kaydedilen ve kullanýcýya web sitesinin kullanýmý hakkýnda analiz imkaný veren, “Cookies” olarak adlandýrýlan metin dosyalarý kullanýr. Çerez tarafýndan oluþturulan kullanýcýnýn web sitesini kullanýmý ile ilgili bilgiler, ABD’de bir Google sunucusuna aktarýlýr ve orada kaydedilir. Bu web sitesinde IP anonimleþtirmenin etkinleþtirilmesi durumunda IP adresiniz Google tarafýndan sadece Avrupa Birliði üye ülkeleri ve de Avrupa Ekonomik Alaný Anlaþmasý taraf ülkeleri dâhilinde önceden kýsaltýlýr. Sadece istisnai durumlarda IP adresi, komple olarak ABD’deki sunucuya aktarýldýktan sonra kýsaltýlýr. Bu web sitesinde IP anonimleþtirmesi etkindir.Saðlayýcýnýn görevlendirmesiyle Google, kullanýcýlarýn web sitesini kullanýmlarýný deðerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkýnda rapor oluþturmak ve web sitesi iþletmecisine karþý web sitesi ve internet kullanýmý ile ilgili diðer hizmetleri verebilmek için bu bilgileri kullanýr. Google Analytics çerçevesinde kullanýcýnýn tarayýcýsýndan aktarýlan IP adresi diðer bilgilerle birleþtirilmez. Kullanýcý olarak, tarayýcý yazýlýmýndaki uygun ayarlar ile çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; saðlayýcý bu durumda web sitesinin tüm fonksiyonlarýnýn kýsýtlamasýz olarak kullanýlmayabileceði konusunda kullanýcýyý bilgilendirir. Bunun haricinde, aþaðýdaki link adresini týkladýktan sonra bir tarayýcý eklentisini indirip kurabilir ve böylece çerez tarafýndan oluþturulan web sitesinin kullanýmý ile ilgili bilgilerin (IP adresi de dahil) Google tarafýna aktarýlmasýný ve burada iþlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ýptal, deðiþiklikler, düzeltmeler ve güncellemeler
Kullanýcýnýn talep üzerine, saðlayýcý tarafýndan kaydedilen kiþisel bilgiler hakkýnda ücretsiz bilgi edinme hakký bulunur. Ýletiþim bilgileri saðlayýcýnýn künyesinde verilmiþtir. Kullanýcýnýn ayrýca, yasal saklama yükümlülüðü bulunmadýðý sürece, doðru olmayan bilgilerin düzeltilmesi, kiþisel bilgilerinin engellenmesi veya silinmesi hakkýna sahiptir. Saðlayýcýnýn, deðiþen yasal duruma adaptasyon için veya hizmetin deðiþmesinde ya da veri iþlemeye uyarlama için veri gizliliði beyanýný deðiþtirme hakký bulunur.

Sorumluluk
Hizmet saðlayýcý olarak TMG (Tele Medya Kanunu) 7. maddesi vd. uyarýnca bu web sitesinde sadece bazý içerikler (somut olarak bu veri gizliliði beyaný) hakkýnda genel yasalar uyarýnca sorumlu oluruz.Bu web sitesinin iþletmecisi olmadýðýmýzdan, bu web sitesinin diðer içerikleri ve de içeriklerine herhangi bir þekilde etki edemediðimiz üçüncü kiþilerin web sitelerine yapýlan yönlendirmelerden sorumlu deðiliz.
Web sitesinin diðer içerikleri ve de buradan yönlendirilen sayfalar hakkýndaki sorumluluk sadece web sitesinin saðlayýcýsýna veya iþletmecisine aittir.